جغرافیا

دانلود پژوهش: پایان نامه ارشد رشته جغرافیا : سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل

با عنوان : سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

گروه تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدM. A) )

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

موضوع:

سازماندهی مکانی – فضایی مراکز استقرار آتش نشانی در سطح اردبیل و ارائه الگوی مناسب با بهره گیری از فنون تحلیل چند معیاری

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر عطا غفاری گیلانده

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر موسی عابدینی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2 

1-2- توضیح و تبيين مسئله …………………………………………………………………………………………………. 3 

1-3- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 4 

1-4- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 9  

1-5- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 9  

1-6- مواد و روش هاي مورد بهره گیری ………………………………………………………………………………… 10

1-6-1- مواد و روش های مورد بهره گیری در پژوهش………………………………………………………………… 10

1-6-2- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 10

1-6-3- روش استاندارد سازی و وزن دهی داده ها…………………………………………………………………. 11

1-6-4- قاعده تصمیم گیری مورد بهره گیری در اولویت بندی تناسب اراضی…………………………………….. 11

1-6-5- فرایند پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 12

1-7- معضلات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 12

1-8- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-ماهیت کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………… 17

2-3- ماهیت و مفهوم ساماندهی مکانی –فضایی مراکز خدمات شهری………………………………………… 19

2-3-1- مفاهیم خدمت……………………………………………………………………………………………………… 20

2-3-2- خدمات شهری …………………………………………………………………………………………………… 21

2-4- ماهیت و اهمیت انواع تاسیسات و تجهیزات و خدمات شهری……………………………………………. 24

2-5- جایگاه و اهمیت ایستگاه های آتش نشانی در نظام کاربری اراضی شهری …………………………….. 27

2-6- ملاک های مطرح در مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی ……………………………………………….. 28

2-6-1- جمعیت……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-6-2- مساحت و شعاع پوشش………………………………………………………………………………………… 29

2-6-3- شبکه ارتباطی………………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-4- کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-6-5- پتانسیل خطر………………………………………………………………………………………………………. 31

2-6-6- جهت توسعه شهر………………………………………………………………………………………………… 31

2-6-7- اندازه قطعه زمین………………………………………………………………………………………………….. 31

2-6-8- جمع بندی دیگری از اصول،شاخص ها و معیارهای موثر در مکان گزینی مراکر آتش نشانی……. 32

2-7- سوالات اساسی در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………….. 34

2-8- تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضای مراکز آتش نشانی…………………………………. 35

2-9- اصول مدیریتی مراکز آتش نشانی درارتباط با مکان یابی فضایی………………………………………….. 35

2-10- نتایج مکان گزینی بهینه فضایی ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر ها………………………….. 36

2-11- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم: ویژگی های محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2-معرفی محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………………………………….. 39

3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ………………………………………………………………………………………. 39                                            

3-2-2- ویژگی های توپوگرافیکی و ژئومورفولوژیکی مورد مطالعه……………………………………………… 40              

3-2-2-1-توپوگرافی شهر…………………………………………………………………………………………………. 41

3-2-2-2-شیب………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-3-ویژگی های جمعیتی و اقتصادی…………………………………………………………………………………… 45

3-3-1-طریقه تحول جمیعت شهر اردبیل……………………………………………………………………………….. 46

3-3-2-طریقه تحولات جمعیت شهر اردبیل در طی دهه های مختلف سرشماری……………………………… 48

3-3-3-ترکیب سنی و جنسی جمعیت شهر اردبیل…………………………………………………………………… 49

3-3-3-1- ترکیب سنی جمعیت…………………………………………………………………………………………. 49

3-3-3-2- ترکیب جنسی جمعیت………………………………………………………………………………………. 50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-4- تراکم جمعیت در سطح شهر اردبیل………………………………………………………………………….. 50

3-3-5- بعد خانوار………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3-6- خصوصیات اقتصادی …………………………………………………………………………………………… 53

3-4- ویژگی های کالبدی………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4-1-مطالعه وضعیت کمی و کیفی کاربریهایموجود حوزه نفوذ شهر اردبیل………………………………… 54

3-4-2- توسعه کالبدی شهر اردبیل در دوره های مختلف زمانی………………………………………………….. 56

3-4-2-1- توسعه شهر تا سال 1354…………………………………………………………………………………… 57

3-4-2-2- توسعه شهر بین سال های 1359-1354………………………………………………………………….. 57

3-4-2-3- توسعه شهر بین سال های 1370-1359………………………………………………………………….. 58

3-4-2-4- رشد شهر در فاصله زمانی 1385-1370…………………………………………………………………. 58

3-4-3- وضعیت کاربری ها در طرح جامع…………………………………………………………………………… 61

3-4-4- نحوه توزیع خدمات محله ای در نواحی گوناگون………………………………………………………….. 63

3-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم: اظهار داده ها و اطلاعات

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 70        

4-2- فرایند گام به گام مورد اجرا در راستای پاسخ به سوالات پژوهش…………………………………………… 70                                  

4-3- وضعیت کمی و کیفی عملکرد و جانمایی ایستگاه های آتش نشانی در سطح شهر اردبیل………….. 71

4-4-تشکیل ماتریس معیارهای ارزیابی………………………………………………………………………………….. 76

4-5- استاندارد سازی و ارزش گذاری نقشه های معیار……………………………………………………………… 78

4-5-1-تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………. 84

4-5-2-فاصله از مراکز آموزشی………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-3-فاصله از معابر شهری…………………………………………………………………………………………….. 87

4-5-4-فاصله از کاربری های مسکونی…………………………………………………………………………………. 88

4-5-5-فاصله از مراکز درمانی و بهداشتی……………………………………………………………………………… 90

4-5-6-فاصبه از مراکز تجاری……………………………………………………………………………………………. 91

4-5-7-فاصله از انبار و تاسیسات……………………………………………………………………………………….. 92

4-5-8-فاصبه از کاربری های فرهنگی و ورزشی…………………………………………………………………….. 93

4-5-9- فاصله از مراکز اداری…………………………………………………………………………………………….. 94

4-5-10- فاصله از مراکز صنعتی…………………………………………………………………………………………. 95

4-6-روش وزن دهی داده­ها………………………………………………………………………………………………. 97

4-7- اولویت بندی گزینه های مکانی بر اساس مدل (WLC)……………………………………………………. 102

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-8- جمع بندی و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 105

منابع و ماخذ    106

چکیده

کاربری های امدادی با در نظر داشتن فعالیت هایی که بر عهده دارند نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه­ای بر خوردار می باشند. تحلیل مکانی ایستگاه های آتش نشانی از نظر ایمنی،دسترسی، ساختار های فضایی و کالبدی، عوامل اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی می تواند در جهت کاهش آسیب پذیری شهر تا د زیادی موثر باشد.انتخاب بهترین مکان برای ایستگاه های آتش نشانی تحت تاثیر معیارها و ضوابط مختلفی مانند شعاع پوششی، جمعیت. تراکم آن نزدیکی به شبکه معابر (دسترسی­ها)و کاربری اراضی (همسایگی­های سازگار و همسایگی های نا سازگار) هستند بدین مقصود و با در نظر داشتن معیار های مکان گزینی و با در نظر داشتن توانمندی ها و وضع موجود شهر ونیز با ارزیابی تجزیه و تحلیل وضعیت ایستگاه های آتش نشانی، نحوه توزیع مکانی و الگوی فضایی آنها مشخص گردید و چنین نتیجه گردید که تعداد
ایستگاه های موجود شهر اردبیل جهت پوشش شهر کافی نبوده و بیش از نیمی از محدوده فعلی شهر، خارج از شعاع پوششی استاندارد (3 تا 5 دقیقه) هستند و نیازمند مکان یابی ایستگاه های جدید می باشند، تا بتواند زمینه ای فراهم آورد تا کل فضای شهر تحت پوشش ایستگاه های موجود و پیشنهادی قرار گیرد.بر اساس تحلیل و مطالعه وضع موجود اردبیل و نتایج به دست آمده از مشاهدات میدانی در حال حاضر شهر اردبیل دارای 4 ایستگاه آتش نشانی می­باشد بر این اساس در افق 14700 و در گزینه مطلوب جمعیت (551297) به 11 ایستگاه مادر و مساحتی تقریبا 5/5 هکتاری نیاز می باشد. بنابرین این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در پی آن می­باشد تا با بهره گیری از مدل خطی وزنی (WLC) بهترین مکان­ها را برای استقرار مراکز آتش نشانی مشخص نماید. با در نظر داشتن تعداد معیارهای دخیل در مکان­یابی بهینه مراکز آتشنشانی در مقاله حاضر کوشش شده می باشد تلفیقی از قابلیت­هایGIS و مدل WLC در ارئه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز آتشنشانی مورد آزمون قرار گیرد. در نهایت مطالعه مناطق اولویت دار در خروجی نهایی حاصل از مدل WLC نشان داد که این مناطق منصف به شرایط مطلوب از نظر معیارهای تعیین شده هستند. این امر نشانگر توانمندی­های این فنون و ابزارها در تأثیر آفرینی به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)، برای انتخاب گزینه­های مناسب می باشد.

واژگان کلیدی: سازماندهی- مراکز آتش نشانی- مکان یابی- تحلیل چند معیاری

فصل اول

(طرح تحقيق)

 1-1- مقدمه

استقرار هر عنصر شهری درموقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و سازوکار (مکانیسم های)خاصی می باشد که در صورت رعایت شدن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید و غیر این صورت چه بسا مشکلاتی بروز کند .استقرار بسیاری از عناصر شهری بیشتر تابع سازکارهای اقتصادی و رقابت آزاد می باشد ،اما برای خدمات عمومی که ایستگاه های آتش نشانی نیز جزء این نوع از خدمات شهری می باشد. نمی توان به سازکارهای بازار واگذار بسنده نمود، بدیهی می باشد خدمات رسانی به موقع و مطمئن توسط ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب می باشد که بتواند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک طرف و با ایجاد حداقل آثار منفی بر روی زندگی ساکنان شهر ازطرف دیگر به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفا و یا امداد را به انجام برسانند. به رغم اینکه وجود نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یک شهر پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان نیست اما در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل فاحش تر بودن تفاوت­های اجتماعی-اقتصادی و پیدایش سکونتگاههای زیر استاندارد و گسترش خوشه نشینی، تفاوت های فضایی شهر تشدید شده می باشد(عبدی و دانشپور،1378،37). سکونت اقشار کم درامد در مکانهایی که جاذب سایر گروههای اجتماعی نیست، به تمرکز فقر می انجامد و این فرایند به جدایی گزینی طبقه کم درامد از سایر گروهای اجتماعی منجر میشود(شاه حسینی،1384،158). الگوی توزیع مراکز خدمات شهری مانند عواملی می باشد که باعث ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی های گروهای انسانی دامد میزند. بنابرین نقشه برنامه ریزان شهری در ایجاد و تقویت جدایی گزینی های اجتماعی و تفاوت در سطح زندکی شهروندان امری بدیهی و غیر قابل انکار می باشد.ایستگاههای آتشنشانی مانند مراکز مهم و حیاتی خدمات رسانی در شهرها هستند که تأثیر مهمی در تامین ایمنی و اسایش شهروندان و توسعه شهر ها دارند. بدیهی می باشد خدمات رسانی به موقع ایستگاههای آتشنشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکانهای مناسب می باشد که بتئانند در اسرا وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهری از سوی دیگر، به محل حادثه برسند و اقدامات امداد را به انجام برسانند. عوامل متعددی در مکان یابی تجهیزات شهری دخالت دارند تحلیل همه جانبه آنها به وسیله روش­های سنتی مکان یابی به دلیل حجم زیاد
داده­ها امکان پذیر نیست. از طرفی، عدم در نظر داشتن این عوامل در مکان یابی تجهیزات شهری موجب هدر رفتن سهم عمده ای از منابع مادری و از دست دادن حجم زیاد انرژی و نیروی کار انسانی در شهر ها گردیده می باشد.لذا بهره گیری از ابزار تحلیل گر توانمندی زیرا GIS که بتواند با جحم وسیعی از داده ها کار کند ضروری می باشد.

1-2- توضیح و تبیین مسئله  

در پی رشد سریع جمعیت و رشد شتابزده و غیر منطقی شهرهاو مطرح شدن نیازها برای خدمات عمومی و حاکم شدن اقتصاد بازار و پیروی از اصول اقتصاد نئوکلاسیک که در آن رقابت در جستجوی سود بیشتر باعث کاهش سهم کاربری های عمومی (ایمنی،امدادی و … ) و افزایش سهم کاربری های مسکونی و سودآور می گردد . لزوم دخالت دولت و برنامه­ریزی جهت گسترش عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان و متعادل خدمات را برای همه افراد ضزوزی می سازد . در این راستا برنامه ریزان کوشش دارند با ارائه الگوی مناسب تخصیص زمین به کاربری های مورد نیاز شهرها و مکان گزینی مناسب آنها در کالبد شهر، جهت تأمین رفاه و ایمنی شهرها و آسایش شهرنشینان تأثیر گذاشته و امکان زیست بهتری را در شهرها فراهم آورند (اما زاده ، 1384؛7). کاربری­های ایستگاه آتش نشانی یکی از انواع کاربری­های اساسی در شهرهاست که مکان یابی بهینه آنی، ایمنی و رفاه شهروندان را بدنبال خواهد داشت.توجه صرف به ساخت و استقرار ایستگاههای آتش نشانی ازنظر کمی و عدم در نظر داشتن کاربری­های مجاور و سایر عوامل مهم درمکان یابی آنها موجب کاهش کارایی ایستگاه از نظر امدادرسانی به موقع می گردد. علاوه بر موضوع­های ذکر گردیده در ارتباط با کمبود ایستگاه­های آتش نشانی، مکان یابی نادرست و عدم هماهنگی با بافت و سیمای شهری از مسائل و موضوعات مشترک بسیاری از شهرهای ایران به شمار می رود. بدین ترتیب با پرداختن به موضوع مکان یابی، محلی مناسب جهت استقرار ایستگاههای آتش نشانی برگزیده به طوری که در صورت وقوع حادثه، تیم های تخصص امدادرسان قادر باشند در سریع ترین زمان ممکن خود را برای نجات به حادثه دیدگان به محل برسانند.

تجهیزات و تاسیسات پایه و اساس سکونتگاه هاي شهري را تشکیل داده و کمبود و نقص آنها مشکلاتی را براي شهروندان به وجود می آورد. اعتبار و اهمیت هر شهر بسته به این خدمات و تاسیسات دارد. هرچه ارائه این خدمات بهتر باشد زندگی در آن راحت تر و هزینه زندگی در آن براي شهروندان کمتر خواهد بود. اگر این خدمات در مکان هاي مناسب و به اندازه کافی باشد از هزینه هاي اقتصادي و زمانی ساکنین به نحو محسوسی کاسته خواهد گردید و لازمه این امر پژوهش و کنکاش علمی و کارشناسی می باشد که بایستی از سوي سازمان ها و ارگان هاي مختلف طرفداری گردد.(سعیدي خواه، :1383ص35 ). رشد روزافزون و افقي شهرها به همراه افزايش جمعيت آنها موجب بالارفتن قيمت زمينهاي شهري، رشد عمودي آنها و افزايش تراكم جمعيت شهري شده می باشد. توسعه نامتناسب شهرها به همراه اين رشد افسار گسيخته در سالهاي اخير و توجه نكردن مديران شهري به توسعه پايدار، مشكلات عديدهاي را بخصوص براي شهرهاي جهان سوم به وجود مي آورد و مسئوليت بيشتري بر دوش برنامه ريزان شهري مي نهد. اهميت مكانيابي اصولي، كاربريها و خدمات شهري را بارزتر ميكند. اغلب نظريه هاي مكانيابي و مكان گزيني به كاربريهاي صنعتي و تجاري توجه نموده و عوامل توليد از قبيل بازار، سرمايه، نيروي كار و فاصله بازار تا محل توليد را متغيرهاي اساسي مكانيابي در نظر گرفته و مدلهاي خاصي را با اولويت دادن به يك يا چند عامل ارائه داده اند، در حالي كه متغيرهاي مؤثر بر مكانيابي ایستگاه های آتش نشانی از نظر نوع و تعداد و تنوع تفاوتهايي با متغيرهاي مؤثر بر مكانيابي واحدهاي صنعتي و تجاري دارند و بايد دقيقاً بررسي شوند(گوگه و پرهیزکار،1381:98). امروزه یافتن مکان یا مکان هاي مناسب براي ایجاد یک فعالیت در حوضه جغرافیایی معین، جزء مراحل مهم
پروژه هاي اجرایی بویژه در سطح کلان و ملی به شمار می آید. مکان هاي نهایی بایستی همه شرایط و قیود مورد نیاز را ارضاء نماید و عدم مطالعه این شرایط و قیود قبل از اجراي چنین پروژه هایی نتایج نامطلوب فراوان به دنبال خواهد داشت (مهدي پور، 1385:ص44 ). تعيين محل و تعداد ايستگاه هاي آتش نشاني در يك منطقه معين شايد مهمترين تصميمي می باشد كه رئيس سازمان آتش- نشاني با آن مواجه می باشد. البته نكته مهم اين می باشد كه راه حل بهينه، راه حلي می باشد كه مجموع خسارات ناشي از آتش سوزي و هزينه ارائه خدمات را حداقل نمايد.یکی از مهمترین پارامترها در ارایۀ با کیفیت ایستگاه­های آتش­نشانی، زمان ارائۀ خدمات این مراکز می باشد. محل ایستگاه­های آتش­نشانی تأثیر بسیار اساسی در کاهش زمان پاسخ به تقاضا دارد، و از این­رو، مکان­گزینی بهینۀ این ایستگاه­ها در سطح شهرها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. در واقع خدمات رساني به موقع و مطمئن توسط این مراکز بيش از هر چيز مستلزم استقرار آنها در
مكان هاي مناسب می باشد. شهر اردبیل مانند شهرهای نسبتا بزرگ و پرجمعیت کشور می باشد که به دلیل تراكم زياد جمعيت و توسعه پهنة شهري از يك سو و از سوی دیگر انتخاب اين شهر به عنوان مركز استان و وقوع حوادث بالا، نياز مبرمي به خدمات رساني بهينه مراکز آتش­نشاني و ايمني دارد.

مكان گزيني ایستگاه های آتش نشانی در شهرنسبتا بزرگي زیرا اردبیل همواره با مشكلات عديده اي روبه رو بوده می باشد. تعدد عوامل مؤثر در مكان يابي ایستگاههای آتش نشانی و افزايش روزافزون مشكلات زندگي شهري لزوم بهره گیری ازروشهاي مؤثر و سيستمهاي رايانه اي را در مكانيابي ایستگاه های آتش نشانی بيش از پيش آشكار ساخته می باشد

1-3- پیشینه پژوهش

   در مقیاس جهانی در زمینه مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی با بهره گیری ازسیستم ها اطلاعات جغرافیایی، مطالعات جامع و کامل صورت گرفته می باشد در فوریه سال 2000 میلادی ، پروژه مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی ویرجینیا و کانزاس ، تحت راهنمایی شرکت کردی ویتا به کمک GIS انجام گرفت . در ژانویه سال 2004 میلادی ، لی ویه در مکان یابی سایت های خدماتی چند منظوره از الگوریتم ژنتیک در محیط GIS بهره گیری نموده می باشد .

به لحاظ اهميت بسيار زياد مساله نجات جان بشر­ها در اطفاي حريق، پژوهش­هاي بسياري از ديرباز در كشورهاي توسعه يافته در زمينه انتخاب مكان­هاي مناسب احداث ايستگاههاي آتش نشاني انجام گرفته می باشد. پژوهش­هاي اوليه در اين مورد بر مبناي انتخاب مكان ايستگاه­ها بر اساس سطح پوشش ارائه خدمات توسط هر يك از آنها قرار داشت (Guo an & Tang, 2008: 908)

 • در سال 1376 هجری شمسی ، پرهیزکار ضمن مطالعه روش ها و الگوهای مکان گزینی، با مطالعه موردی در مکان یابی مراکز آتش نشانی شهر تبریز، توانایی GIS را نسبت به سایر مدلها اثبات نمود .
 • شهابیان، شهرام در سال 1376 هجری شمسی با بهره گیری از GIS به مکان یابی فضایی ایستگاههای آتش نشانی شمال غرب تهران پرداخت و عادلی نیز در سال 1385 با بهره گیری از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی به مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی شهر گرگان پرداخته می باشد .
 • (عابدین درکوش،80 : 1372) اولین کارهای مربوط به مکان یابی توسط لانهارد و وان تونن انجام گردید. در واقع کلیه نظریه ها با بکارگیری تکنیک های مختلف کوشش می کنند که عوامل مؤثر بر استقرار فضایی فعالیت های گوناگون شهری را بشناسند .
 • مهدوی و کریم زاده (1385) در تحقیقی دیگر به چگونگی پهنه بندی بخش مرکزی شهرستان ورزقان به در نظر داشتن عوامل طبیعی و انسانی ، جهت مکان یابی خدمات روستایی با بهره گیری از ابزار توانمند سیستم اطلاعات جغرافیایی پرداخته اند . از این رو آغاز اقدام به تهیه نقشه های مورد نیاز همچون نقشه ارتفاع ، شیب و غیره نمود، سپس به نحلیل داده ها در قالب توابع و مدلهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و از طریق هم پوشانی و وزن دهی، نتیجتاً قسمت های مناسب جهت استقرار مراکز خدمات دهی را مکان یابی نموده اند.
  • بدر (1379) در مطالعه ای دیگر یکی از معضلات عمده در برنامه ریزی شهری با در نظر داشتن رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی را تأمین جهات مناسب گسترش فیزیکی شهرها عنوان می کند . این پژوهش عوامل در گسترش فیزیکی شهرها را عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی عنوان می کند و قابلیت اراضی را مهمترین عامل در تعیین جهات گسترش فیزیکی شهرها می­داند. وی در این خصوص به مدلسازی برای گسترش فیزیکی شهر با تلفیق داده های ماهواره ای در راستای حفظ زمینه های با ارزش کشاورزی می پردازد .
  • (یکانی فرد ،1380: 39تا 43 ) یکانی فرد در مقاله ای با عنوان «تجربه های موفق خدمات ایمنی و آتش نشانی ایالت مینه سوتا» به شناسایی تجربیات کارآمد در ارتباط با خدمات آتش نشانی در ایالت مینه سوتا Minnesota می پردازد که اساس آن در فعالیتهای دپارتمان های آتش نشانی در سطح این ایالت می باشد . پیشنهاد و توصیه این می باشد که مراکز خدمات آتش نشانی بیش تری در زمینه تعیین خطرات ناشی از حریق محلی فعال گردند و با توسعه برنامه های بلندمدتی که بر اساس این مخاطرات طرح ریزی شده می باشد، از فرصت های پیش آمده زمینه همکاری ها بهره گیری نمایند .
  • (پرهیزگار ،1380: 22-27) پرهیزکار در مقاله کاربرد مدل حداکثر پوشش عملیاتی ایستگاههای آتش نشانی کوشش کرده می باشد با مروری گذرا به طریقه کاربرد مدل­ها در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، یکی از مدلهای اصلی مکان گزینی خدمات شهری (مانند محل ایستگاههای آتش نشانی )، یعنی مدل حداکثر پوشش (MCLP) زا توضیح دهد .
  • (احمدی،1371: 40-46) احمدی در مقاله مکان یابی نقاط استقرار ایستگاههای آتش نشانی و خدمات ایمنی در تهران بزرگ اظهار می دارد . امکانات و نیروی متخصص تنها زمانی می تواند مؤثر واقع شوند که علاوه بر داشتن نظم و هماهنگی در کنترل حادثه اولاً آن را صحیح تشخیص دهند و ثانیاً بتوانند در اسرع وقت نسبت به کنترل آن اقدام نمایند و این خود منوط به رسیدن به موقع به محل حادثه خواهد بود که کمینه کردن آن هدف اصلی این مقاله می باشد. برای رسیدن به این هدف آغاز صورت مسئله بادر نظرگرفتن فرض هایی به نحو مناسبی تدوین گردیده و سیستم الگوریتم حل آن پیشنها و پاسخ نهایی ارائه گردیده می باشد.
  • مشکینی و همکاران(1389) در مطالعه­ای با عنوان تحليل فضايي _مكاني تجهيزات شهري و كاربست مدل تحليل سلسله مراتبی در محیط GIS، پس از ارزیابی ایستگاه­های موجود با بهره گیری از قابلیت­های GIS و مدل AHP موقعیت ایستگاههای جدید در هسته مرکزی تهران را پیشنهاد کرده می باشد
  • کوتاناپانیچ و همکاران(2005) با انتخاب شهر کان­سیتی ( واقع در تایلند) به عنوان مطالعۀ موردی، با بهره گیری از یک سیستم جامع یکپارچه متشکل از کامپیوترهای همراه، GIS و GPS، تأثیر و کارکرد تلفیق این تکنولوژی­ها درکنترل و مدیریت سیستم اطلاعات امداد رسانی مورد مطالعه قرار داده­اند،
  • جیپینگ و همکاران (2010) در پژوهشی با عنوان مطالعه نحوۀ مدیریت اطلاعات امدادرسانی
   (آتش­نشانی و اورژانس)، قابلیت­ها و نحوۀ بهره گیری از فن آوری­های جدید GIS، GPS و RS (3S) درمکانگزینی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی سوانح امدادرسانی مورد مطالعه قرار داداه­اند.
  • هااووی و همکاران (2011) در پژوهشی، به کاربردهای GIS در عملیات امداد و نجات و مکان گزینی بهینۀ مراکز آتش­نشانی پرداخته­اند.
 • پرهیزکار(1376) ضمن مطالعه روش و الگوهای مکان­گزینی مانند نظریه های مکان مرکزی، مدل تاکسونومی عددی، مدل لاری و مدل­های تصادفی، با مطالعه موردی در مکان­یابی مراکز آتش­نشانی شهر تبریز، توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی را نسبت به سایر مدل­ها اثبات نمود.
 • نظریان و کریمی (1388) در مقاله­ای تحت عنوان ارزیابی توزیع فضایی و مکان­یابی ایستگاه­های آتش­نشانی شهر شیراز با بهره گیری از GIS به این نتیجه رسیدنحوه توزیع فضایی مراکز آتش­نشانی جهت پوشش کل شهر مناسب نبوده و نیازمند مکان­یابی ایستگاه­های جدید می­باشد.
 • دیوید(2004) تأثیر GIS را در مدیریت بحران حوادث مرتبط با فعالیت­های سازمان آتش­نشانی تعیين کننده دانستند و اظهار داشتند علاوه بر اینکه GIS می­تواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکان­یابی بهینه­ترین مکان­ها برای احداث ایستگاه­ها موثر باشد می­تواند کارآیی بالایی نیز در حین امداد رسانی اعمال نماید.
 • کوتاناپانیچ و همکاران(2005) با انتخاب شهر کان­سیتی (واقع در تایلند) به عنوان مطالعۀ موردی، با بهره گیری از یک سیستم جامع یکپارچه متشکل از کامپیوترهای همراه، GIS و GPS، تأثیر و کارکرد تلفیق این تکنولوژی­ها درکنترل و مدیریت سیستم اطلاعات امداد رسانی مورد مطالعه قرار داده­اند.
 • جیپینگ و همکاران(2010) در پژوهشی با عنوان مطالعه نحوۀ مدیریت اطلاعات امدادرسانی(آتش­نشانی و اورژانس)، قابلیت­ها و نحوۀ بهره گیری از فن آوری­های جدید GIS، GPS و RS (3S) درمکان­گزینی و مدیریت اطلاعات جغرافیایی سوانح امدادرسانی مورد مطالعه قرار داداه­اند.
 • (سعیدی خواه ،1383) در پژوهشی با عنوان «مطالعه تأسیسات و تجهیزات شهری (پست، مخابرات، آتشنشانی) و مکان یابی آنها در بافت قدیم و جدید شهر مشهد» هدف از پژوهش را مطالعه کمبودها و مکان یابی بهینه تأسیسات و تجهیزات پست، مخابرات و آتش نشانی می داند. در این پژوهش دو منطقه از شهر مشهد ( بافت قدیم و بافت جدید ) انتخاب شده و کار اصلی در دو قسمت آورده شده می باشد. مرحله اول میزان و مقدار تأسیسات و تجهیزات مورد مطالعه بر اساس سرانه ها و استانداردها مشخص شده می باشد.

در مرحله دوم مکان یابی این تأسیسات و تجهیزات بر اساس فاکتورهای مختلف پیشنهاد شده و در نهایت مقایسه ای از وضع موجود و مطلوب این خدمات به اقدام آمده می باشد. نتیجه کار استخراج نقشه های میزان و مقدار مکان یابی خدمات می باشد که با وضع موجود نیز سنجیده شده و میزان کمبودها مشخص شده می باشد و نتیجه بدست آمده حاکی از اختلاف زیاد بین مقدار و مکان گزینی خدمات در وضع موجود و وضع مطلوب می باشد .

 • (پرهیزگار،1376) پرهیزگار در مقاله ای با عنوان « ارائه الگوی مناسب مکان گزینی مراکز خدمات شهری با پژوهش در مدلها و GIS شهری اظهار می دارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توانمندی ها و قابلیت های فوق العاده ای در جمع آوری ، ذخیره، بازیابی، به روز کردن ، کنترل، ادغام، تحلیل مدلسازی و نمایش داده های جغرافیایی به صور گوناگون دارد و می تواند متغیرهای کمی و کیفی متعدد و با ابعاد گسترده را در تصمیم گیری ها و مدیریت شهری دخالت دهد .ایشان در مکان یابی مراکز آتش نشانی تمرکز خویش را بر بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می گذارد .
 • (دانشگاه تربیت مدرس،1379) در پژوهشی با عنوان « ارائه مدل و ضوابط مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی» که در دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده اهداف پژوهش عبارتند از : 1- تعیین ضوابط و معیارهای مکان گزینی ایستگاههای آتش نشانی 2- ارائه الگوی مناسب مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی 3- پاسخ گویی به نیازهای ایمنی شهروندان در حداقل زمان ممکن 4- پیشگیری از خسارات عمده جانبی و مالی به شهروندان و مؤسسات 5- آمادگی لازم برای عملیات اضطراری در حوادث غیرمترقبه در زمان بحران   6- کمک به اهداف توسعه پایدار 7- سازماندهی فضایی برای امکانات و تجهیزات ایمنی در شهرها .
 • ( مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری ،1371) مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری در یک طرح مطالعاتی با عنوان مطالعه وضعیت مراکز آتش نشانی و امور ایمنی شهرهای کشور (طرح جامع ایمنی و آتش نشانی شهرهای کشور) هدف از تهیه طرح مذکور را ، برنامه ریزی و سازماندهی سیستم آتش نشانی و امور ایمنی، جهت افزایش ضریب ایمنی شهرهای کشور و فایق آمدن بر توانایی سیستم در مقابله با مصائب و معضلات موجود ذکر کرده می باشد .
 • پرهیزگار(1376) ضمن مطالعه روش ها و الگوهای مکان گزینی مانند نظریه مکان مرکزی، مدل تاکسونومی عددی، مدل های تصادفی، با مطالعه موردی در مکان یابی مراکز آتش نشانی شهر تبریز ، توانایی GIS را نسبت به سایر مدلها اثبات نمود .
 • David Evans (2004) در ژانویه سال 2004 تأثیر GIS را در مدیریت بحران حوادث مرتبط با فعالیت های سازمان آتش نشانی تعیین کننده داشتند و اظهار داشتند علاوه بر اینکه GIS می تواند در کاهش خسارات در زمان قبل از وقوع حادثه با مکان یابی بهینه ترین مکانها برای احداث ایستگاه ها مؤثر باشد می تواند کارایی بالایی نیز در حین امدادرسانی اعمال نمود .

تعداد صفحه :126