جغرافیا

فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته جغرافیا: بررسی هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه

گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

با عنوان :  مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته: جغرافیای طبیعی     گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

 عنوان

مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه‎ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه

استاد راهنما :

دکتر طاهره صبوری

 استاد مشاور :

دکتر محمد رضا افشاری آزاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

1- 2 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 5

1 -4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 5

1 -5 نوع روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 6

1 -6 روش گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………… 7

1 -7 ابزار گردآوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 7

1 -8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………………………………………………………. 8

1 -9 سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 8

1 -10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 13

1 -11 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 15

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2 -1 هيدرولوژي…………………………………………………………………………………………………………….. 17

2 -2 حوضه آبريز……………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3 شبكه رودخانه…………………………………………………………………………………………………………. 18

2 – 3 – 1 تراكم شبكه رودخانه………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 3 – 2 رده……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 3– 3 نسبت انشعاب………………………………………………………………………………………………….. 19

2 – 4 خصوصيات ژئومتري حوضه………………………………………………………………………………………. 20

2-4-1 مساحت حوضه……………………………………………………………………………………………………. 20

2 – 4 – 2 محيط حوضه…………………………………………………………………………………………………… 20

2 – 4 – 3 طول آبراهه اصلي……………………………………………………………………………………………… 21

2 – 4 – 4 شكل حوضه……………………………………………………………………………………………………. 21

2 – 4 – 4 – 1 ضريب شكل (روش هورتن)……………………………………………………………………….. 21

2– 4– 4 – 2 ضريب فشردگي…………………………………………………………………………………………… 21

2 – 4– 4 – 3 ضريب شيوم يا ضريب تطويل يا نسبت طولي…………………………………………………….. 22

2 – 4 – 4 – 4 ضريب شكل (Shape index)……………………………………………………………………. 22

2 – 4 – 4 – 5 نسبت دايره اي………………………………………………………………………………………….. 22

2 – 4 – 4 – 6 ضريب گردي (ميلر)………………………………………………………………………………….. 23

2 – 5 بررسي وضعيت ارتفاعي حوضه…………………………………………………………………………………. 23

2 – 5– 1 ارتفاع متوسط حوضه………………………………………………………………………………………….. 23

2 – 5 – 2 منحني هاي ارتفاعي…………………………………………………………………………………………… 23

2– 5– 2 – 1 منحني هيپسومتري………………………………………………………………………………………… 24

2 – 5 – 2 – 2 نمودار آلتي متري حوضه………………………………………………………………………………. 24

2 – 6 بررسي شيب حوضه………………………………………………………………………………………………… 24

2-6–1 شيب ناخالص رودخانه اصلي…………………………………………………………………………………… 25

2-6-2 شيب اراضي حوضه………………………………………………………………………………………………… 25

2 – 7 زمان تمركز……………………………………………………………………………………………………………. 25

2-7-1 روش كرپيچ…………………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-2 زمان تمركز به روش كاليفرنيا……………………………………………………………………………………. 26

2-7-3 روش چاو…………………………………………………………………………………………………………… 26

2-7-4 روش جياندوتي…………………………………………………………………………………………………….. 27

2 -8 پدیده های ژئومورفولوژي…………………………………………………………………………………………… 27

2 -8 -1 خط الراسها………………………………………………………………………………………………………… 27

2 -8- 2 دامنه…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2 -8-2-1 انواع دامنه ها……………………………………………………………………………………………………. 28

2 -8 -2-2 بريدگي شيب يا تغيير ناگهاني شيب دامنه ها…………………………………………………………… 29

2 -8-2-3 پرتگاه ها…………………………………………………………………………………………………………. 29

2 -8-2-4 فرسايش دامنه ها………………………………………………………………………………………………. 29

2 -8-3 مخروط افكنه………………………………………………………………………………………………………. 31

2 -8-4 دلتا……………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-9 دره های کارستی……………………………………………………………………………………………………….. 32

2 -10 غار……………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-11 توجه سیستمی در ژئومورفولوژی……………………………………………………………………………….. 33

2-12 مورفومتری (ریخت سنجی)……………………………………………………………………………………….. 34

2-13 سیستم فرسایش رودخانه ای………………………………………………………………………………………. 34

2 -14 ژئومورفولوژي……………………………………………………………………………………………………….. 34

2 -14-1 مئاندر………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-14-2 كانيون……………………………………………………………………………………………………………….. 35

2 -14-3   دره رود………………………………………………………………………………………………………….. 35

2 -14-4 آبشار……………………………………………………………………………………………………………….. 36

2 -14-4-1 طرز تشکیل آبشار……………………………………………………………………………………………. 36

2 -14-4-2 انواع آبشار…………………………………………………………………………………………………….. 37

2-15 نقشه ژئو مورفولوژی………………………………………………………………………………………………… 38

2-16 برنامه ریزی ژئومورفیک…………………………………………………………………………………………….. 38

2-17 مرفولوژی………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-18 هیدروژئومورفولوژی…………………………………………………………………………………………………. 39

2-19 رسوب………………………………………………………………………………………………………………….. 40

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده پژوهش

3-1 موقعيت…………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2 تقسيم بندي حوضه به زير حوضه ها و واحد های هیدرولوژیکی مناسب………………………………… 44

3-3 زمین شناسی و چينه‌شناسي…………………………………………………………………………………………. 46

3-4 خاک………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-5 تعيين خصوصيات فيزيوگرافي………………………………………………………………………………………. 53

3-5- 1 مساحت و محيط………………………………………………………………………………………………….. 53

3-5-2 پستي و بلندي………………………………………………………………………………………………………. 53

3-5-2–1 حداقل و حداکثرارتفاع حوضه………………………………………………………………………………. 55

3-5-2 -2 ارتفاع متوسط حوضه………………………………………………………………………………………… 55

3-5-2 -3 ارتفاع با بيشترين سطح (مد ارتفاعي)……………………………………………………………………. 55

3-5-2 -4 ارتفاع ميانه………………………………………………………………………………………………………. 56

3-5-2 -5 توزيع ارتفاع نسبت به سطح و هيپسومتري حوضه……………………………………………………… 58

3-5-3 شيب حوضه………………………………………………………………………………………………………… 60

3-5-3 -1 شيب متوسط حوضه…………………………………………………………………………………………… 61

3-5-3- 2 تعيين سطح کلاس هاي شيب و تهيه جداول توزيع شيب با سطح و منحني……………………… 62

3-5-4 شبکه هيدروگرافي…………………………………………………………………………………………………. 63

3-5-4-1 شکل شبکه هيدروگرافي يا شبکه زهکشي…………………………………………………………………. 65

3-5-4-1-1 رتبه آبراهه ها يا ترتيب آبراهه ها………………………………………………………………………… 65

3-5-4-1-2 نسبت انشعاب يا ضريب دو شاخه شدن………………………………………………………………. 65

3-5-4-1-3 تراكم شبكه آبراهه ها يا تراكم زهكشي…………………………………………………………………. 65

3-5-5 پروفيل طولي آبراهه اصلي……………………………………………………………………………………….. 69

3-5-6 شيب آبراهه اصلي………………………………………………………………………………………………….. 69

3-5-7 زمان تمركز…………………………………………………………………………………………………………. 71

3-5-7- 1 ارتباط برانزباي – ويليامز……………………………………………………………………………………… 71

3-5-7- 2 روش جياندوتي………………………………………………………………………………………………… 71

3-5-7- 3 روش كرپيچ…………………………………………………………………………………………………….. 71

3-5-7-4 روش چاو (CHAV)……………………………………………………………………………………….. 72

3-5-7-5 روش كاليفرنيا……………………………………………………………………………………………………. 72

3-5-8 پارامترهاي مشخصه شكل حوضه……………………………………………………………………………….. 74

3-5-8 -1 ضريب فشردگي …………………………………………………………………………………………….. 74

3-5-8 -2 ضريب فرم حوضه ………………………………………………………………………………………….. 75

3-5-8 -3 ضريب گردي ………………………………………………………………………………………………… 75

3-5-8 -4 ضريب كشيدگي حوضه………………………………………………………………………………………. 76

3-5-8 -5 مستطيل معادل………………………………………………………………………………………………….. 76

3-5-8 -6 قطر دايره همسطح…………………………………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم : یافته های پژوهش

4-1 اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………. 79

4-1-1 شبکة ایستگاههای هواشناسی و انتخاب ایستگاه مبنا………………………………………………………… 79

4-1 -2 جمع آوری آمار و اطلاعات و انتخاب دورة زمانی مشترک……………………………………………… 80

4-1 -3 بارش سالانه………………………………………………………………………………………………………… 81

4-1-4 کنترل کیفیت داده¬ها (آزمون همگني)………………………………………………………………………… 81

4-1 -5 بازسازی، تکمیل و تطویل آمار…………………………………………………………………………………. 82

4-1- 6 مطالعه رژیم بارندگی…………………………………………………………………………………………….. 85

4-1-7 گرادیان بارندگی……………………………………………………………………………………………………. 86

4-1-8 مشخصات بارندگی سالانه حوضه و زیرحوضه های آن……………………………………………………. 87

4-1- 9 بررسي تواتر ريزشهاي جوي سالانه…………………………………………………………………………… 88

4-1-10 توزیع بارندگی ماهانه…………………………………………………………………………………………….. 90

4-1-11 بارش فصلی……………………………………………………………………………………………………….. 91

4-1-12 حداکثر بارندگی 24 ساعته………………………………………………………………………………………. 93

4-1-13 دما……………………………………………………………………………………………………………………. 94

4-1-14 رژیم حرارتی منطقه………………………………………………………………………………………………. 95

4-1-15 رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………. 98

4-1-15-1 مطالعه رطوبت نسبي در منطقه…………………………………………………………………………….. 98

4-1-16 روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………….. 102

4-1-17 ساعات آفتابي و ابرناکی………………………………………………………………………………………… 103

4-1-18 ساعات آفتابي……………………………………………………………………………………………………… 103

4-1-19 ابرناکی………………………………………………………………………………………………………………. 103

4-1-20 تبخیر و تعرق…………………………………………………………………………………………………….. 106

4-1-20-1 تبخیر از طشت………………………………………………………………………………………………… 107

4-1-20-2 تبخیر و تعرق پتانسیل (ETO )…………………………………………………………………………. 109

4-1-20-3 تبخیر و تعرق حقیقی………………………………………………………………………………………… 111

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-1-21 باد……………………………………………………………………………………………………………………. 112

4-1-21-1 سرعت و جهت باد منطقه…………………………………………………………………………………… 113

4-1-22 نوع اقلیم……………………………………………………………………………………………………………. 114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-22-1 طبقه بندي اقليمي دومارتن………………………………………………………………………………….. 114

4-1-22-2 طبقه بندي اقليمي آمبرژه…………………………………………………………………………………….. 115

4-1-22-3 منحني آمبروترميك……………………………………………………………………………………………. 117

4-2 هیدرولوژی………………………………………………………………………………………………………………. 118

4-2– 1 برآورد رواناب سالانه با بهره گیری از « روشهای منطقه‎ای »…………………………………………………. 118

4-2 -2 شبکة ايستگاههاي هیدرومتری………………………………………………………………………………….. 119

4-2-3 انتخاب پایة زمانی مشترک (دورة شاخص آماری)…………………………………………………………. 122

4-2 -4 مطالعه کیفیت داده های آماری…………………………………………………………………………………. 122

4-2-5 بازسازی، تکمیل و تطویل آمار………………………………………………………………………………….. 123

4-2 -6 دبی ویژه يا رواناب خالص……………………………………………………………………………………… 126

4-2 -7 ضریب رواناب…………………………………………………………………………………………………….. 126

4-2 -8 رواناب ماهانه………………………………………………………………………………………………………. 128

4-2 -9 رواناب فصلی……………………………………………………………………………………………………… 131

4-2 -10 رژیم جریان……………………………………………………………………………………………………….. 133

4-2 -11 برآورد دبي پاية آبراهة اصلي و زيرحوضه¬ها……………………………………………………………. 133

4-2 -12 بیلان آبی………………………………………………………………………………………………………….. 135

4-2 -13 ژئوموفولوژی……………………………………………………………………………………………………… 136

4-2 -13-1 چين ها…………………………………………………………………………………………………………. 136

4-2 -13-2 گسل ها     …………………………………………………………………………………………………… 137

4-2 -14 بررسي حساسيت كمي سنگها به فرسايش آبي……………………………………………………………. 139

4-2 – 14-1 واحد های زمين شناسی با فرسايش پذيری نسبی كم……………………………………………… 142

4-2 – 14-2 واحدهای زمين شناسی با فرسايش پذيری متوسط………………………………………………….. 142

4-2 – 14-3 واحدهای زمين شناسی با فرسايش پذيری متوسط تا زیاد………………………………………… 142

4-2–14-4 واحدهای زمين شناسی با فرسايش پذيری خیلی زیاد……………………………………………….. 142

4-2–15 بررسي منشاء رسوبات و اثرات عوامل جابجائي آنها…………………………………………………….. 145

4-2 –16 بررسي نفوذپذيري تشكيلات زمين‌شناسي و تأثيرات كمي وكيفي آن بر منابع آب………………. 146

4-2 – 16-1 واحدهاي زمين‌شناسي با نفوذپذيري نسبي زياد……………………………………………………… 146

4-2–16-2 واحدهاي زمين‌شناسي با نفوذپذيري متوسط……………………………………………………………. 147

4-2–16-3 واحدهاي زمين‌شناسي با نفوذپذيري نسبي كم…………………………………………………………. 147

4-2–16-4 بررسي پايداري پهنه هاي لغزشي و ريزشي…………………………………………………………….. 148

4-2–17 بررسي علل تغييرات ژئومورفولوژي در حوضه شامل علل آب و هوا، تكتونيك و فعاليتهاي

انساني………………………………………………………………………………………………………………………….. 150

4-2– 18 بررسي تأثیر رسوبزايي هر يك از رخساره هاي ژئومورفولوژي………………………………………. 151

4-2–18-1 تيپ آهكي – سيلتستوني (Kln)…………………………………………………………………………. 151

4-2–18-2 تيپ آهكي (p)……………………………………………………………………………………………….. 154

4-2–18-3 تيپ شيلي-ماسه سنگي (سازند شمشك)……………………………………………………………….. 156

4-2 – 18-4 تيپ كوارتزيتي-شيلي-سيلتستوني………………………………………………………………………. 159

4-2–18-5 تيپ فيليتي – اسليتي………………………………………………………………………………………… 160

4-2– 18-6 تيپ آبرفتي……………………………………………………………………………………………………. 161

. 4-2– 19 بررسي تأثیر ژئومورفولوژي منطقه در تشديد پديده هاي طبيعي……………………………………. 163

4-2–19-1 بررسي موارد خاص تأثيرگذار در حوضه (مناطق بهمن گير، معادن و. . . )……………………… 163

4-2– 19-2 بررسي پايداري، پهنه هاي لغزشي و ريزشي…………………………………………………………… 163

4-2-20 آبشار……………………………………………………………………………………………………………….. 167

فصل پنجم : نتیجه گیری، پاسخ به فرضیات و ارائه پیشنهادات

5-1 نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………. 172

5-2 پاسخ فرضیه…………………………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………………. 178

چكيده

این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و مشاهدات میدانی به مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه پرداخته و به توضیح زیر می باشد. حوضه مورد مطالعه با مساحت 46/4195 هكتار جزيي از حوضه آبخيز ماسوله رودخان بوده و از سر شاخه هاي اين حوضه مي باشد. واحد هاي زمين شناسي آن شامل سنگهاي دگر گوني پالئوزوئيك و سنگهاي رسوبي ژوراسيك و كرتاسه (مزوزوئيك) مي‎باشد. پي سنگ شهر ماسوله بر روي سنگهاي فيليتي و اسليتي قرار گرفته و به غیر از ارتفاعات منطقه كه داراي پوشش مرتعي و دچار تخريب شده اند ساير مناطق زير پوشش جنگلي و مرتعي می باشد. به لحاظ حساسيت به فرسايش واحد هاي آهكي پرمين(P) و سنگهاي كوارتزيتي واحد (Pzs) در رده كم، سنگهاي پالئوزوئيك شامل فيليت، اسليت و كنگلومرا در رده متوسط وتناوب آهكهاي متوسط تا نازك لايه و سيلتستون كرتاسه (Kln) وسازند شمشك با ليتولوژي شيلي، ماسه سنگي در رده زياد قرار دارند. از نظر نفوذ پذيري واحد هاي آهكي و سيلتي كرتاسه و كوارتزيت پالئوزوئيك در رده متوسط، واحد شيلي و ماسه سنگي سازند شمشك، سنگهاي دگرگوني پالئوزوئيك (فيليت، اسليت و كنگلومرا) و واحد آهكي پرمين در رده كم قرار دارند. به لحاظ پتانسيلهاي لغزشي و ريزشي با در نظر داشتن شرايط اقليمي و تكتونيكي حائز اهميت بوده ودر حاشيه شهر ماسوله پديده هاي لغزش و ريزش به وضوح قابل نظاره می باشد. هم چنين مصالح رسي در محدوده كنار شهرداري ماسوله و مخلوط همگن در ارتفاعات دولي چال و در قسمت غربي ايستگاه هشدار سيل هست. ژئومورفولوژي منطقه كاملا كوهستاني بوده و شامل 6 تيپ ليتولوژيكي و 18رخساره ژئومورفولوژي شامل رخساره هاي خاكدار، انواع رخنمونهاي سنگي و مناطق ريزشي و لغزشي می باشد. به گونه كلي مي توان گفت شيب منطقه زياد بوده و سنگ كف در بستر مسيل ها بالاست هم چنين رخساره هاي فرسايشي در مناطق بالادست وجوددارد (آندره، دولي چال و خلل دشت) و به همين دليل به هنگام بارندگي خطر سيل مناطق پايين دست و خصوصا شهر تاريخي ماسوله را مورد تهديد قرار مي دهد. در این حوضه شش آبشار هست که نوع خاک و جنس زمین همراه با شرایط اقلیمی در پیدایش آنها تأثیر دارند.

واژگان کلیدی: مطالعه هیدروژئومورفولوژی، حوضه، آبشار، ماسوله رودخان

مقدمه

با پيشرفت دنياي مترقي و تكنولوژي پديده فرسايش و رسوب در حوضه هاي آبخيز يكي از عوامل اصلي محدوديت در طریقه طبيعي اكوسيستمهاي موجود مي باشد. بطوريكه امروزه كمتر نقاطي از عرصه هاي آبخيز را مي توان يافت كه در معرض تخريب و فرسايش خاك قرار نگرفته باشد. با بررسي بيشتر روي علل مؤثر در وقوع اين پديده ديده مي گردد كه عامل اصلي آن به بهره برداری از طبيعت و در واقع به بشر برمي‎گردد. بشر در زندگي اجتماعي و با افزايش جمعيت روز افزون خود دائم در پي افزايش بهره برداري جهت تأمين نيازهاي غذايي و مايحتاج زندگي مي باشد، در نتيجه بهره برداري بيشتر از حد توان از اراضي، مديريت غلط منابع طبیعی باعث ایجاد فرایندهای فرسایشی بسیار شدیدی در سطوح اراضی شده می باشد. .

مطالعات حوضه ماسوله استان گيلان، با هدف مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان با تأکید بر آبشارهای منطقه با مطالعه مباحث مختلف در زمینه اقلیم، زمین شناسی، هیدرولوژی و منابع آبي حوضه صورت گرفته می باشد. در بخش ژئومورفولوژی و بحث فرسايش و رسوب با هدف شناسايي و بررسي اشكال موجود فرسايش حوضه، بررسي علل مؤثر در فرسايش و مقدار كمي و ارزيابي از ميزان فرسايش و رسوب خاك به اين موارد پرداخته می باشد. با اجراي برنامه هاي جامع آبخيزداري در مسير حفاظت آب و خاك، كنترل سيلاب و روانابهاي فصلي مي توان تا حد قابل قبولي از شدت فرسايش خاك د راین حوضه كاست و از زيان و خطرات ناشي از آن نيز در امان بود. اين امر زماني موفقيت آميز خواهد بود كه با مشاركت و دخالت ساكنين حوضه ها وآموزش هاي صحيح بهره برداري از منابع نيز توأم باشد. این پژوهش با در نظر داشتن موارد فوق به پنج فصل زیر تقسیم می گردد:

فصل اول :کلیات پژوهش

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

فصل سوم : بستر طبیعی پژوهش

فصل چهارم :یافته های پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری، پاسخ به فرضیات و ارائه پیشنهادات و در نهایت منابع و مآخذ می باشد.

 1 -1 اظهار مسئله

مطالعه جامع حوضه های آبریز از نظر هیدروموفولوژی یک راه حل اساسی برای مدیریت اکوسیستم می باشد که منجربه حفاظت بهتر منابع طبیعی خواهد گردید تغییرات کاربری اراضی و نوسانات اقلیمی مانند عواملی هستند که بر چرخه طبیعی آب در اکوسیستم اثر می گذراند. شیب دامنه هاو طبقه بندی آنها ، شیب بستر، پوشش گیاهی، نوع و شکل زمین و نوع محصول کاشت شده در زمین، رژیم های جریانی و یا نحوه جریان رژیم قشری، رژیم عمقی، رژیم همیشگی و فصلی، لیتوژی و ضخامت سازنده ها و نوع سازنده و روان آبهای موجود در یک حوضه به همراه شکل حوضه مانند مواردی هستند که در هیدرومورفولوژی مورد مطالعه قرار می گیرند.

کشور ایران در مقیاس جهانی با در نظر داشتن شرایط موجود ازجمله نوادر سرزمین هایی می باشد که از تواناییها و تنوع های بسیار با ارزشی برخوردار می باشد. به مقصود امکان بهره برداری مناسب از این توانایی ها، شناخت محدودیتها و حساسیت های محیط طبیعی در این سرزمین از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. مطالعات ژئومورفولوژی که نتایج دخال فرایندهای زمین شناسی و هیدرولوژی و اقلیم شناسی را منعکس می سازددر این شناسایی نقشی تعیین کننده دارد.

استان گیلان با دارا بودن شرایط خاص جغرافیایی و منحصر به فردخود، بخصوص با دارابودن جنگل های انبوه و بارش فراوان این امکان را به وجودآورده تا حوضه های رودخانه ای بدلیل انواع فرسایش دستخوش تغییر ات شده و به مرور زمان پدیده های ژئومورفولوژی در آن نمایان گردد.

حوضه ماسوله رودخان در غرب گیلان از ارتفاعات کوههای شاه معلم سرچشمه مى‌گيرد و با نام ماسوله در منطقهٔ سرايان به «زيگل» و «ليکوند» تغيير نام مى‌‌دهد. حداکثر ارتفاع حوزهٔ رود ماسوله ۳۰۰۰ متر می باشد. ماسوله رودخان در «چومثقال» وارد تالاب انزلى مى‌گردد. لذا این پژوهش در نظر دارد تا به مطالعه هیدرو موفولوژی حوضه ی ماسوله رودخان پرداخته و این حوضه را از نظر هیدرولوژی و مورفولوژی مورد ارزیابی قرار دهد.

 1- 2 سوالات پژوهش

آیا در حوضه ماسوله رودخان آبشار هست؟

عوامل موثر در بروز و پیدایش آبشار در حوضه ماسوله رودخان کدامند؟

آیا نوع خاک و جنس زمین در پیدایش آبشارهای حوضه تأثیر دارند؟

آیا شرایط اقلیمی وبارندگی در پیدایش آبشار حوضه تأثیر دارند؟

1-3 فرضیه پژوهش

در تعریف فرضیه می توان گفت: فرضیه عبارت می باشد از حدس یا گمان اندیشمندانه درمورد ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ؛ پس، فرضیه گمانی می باشد موقتی که درست بودن یا نبودنش بایستی مورد آزمایش قرار گیرد. (حافظ نیا، 1382، 110)

فرضیه یک تصور، گمان یا حدس آگاهانه درمورد نتایج احتمالی پژوهش می باشد. فرضیه، یک راه حل فرضی و یا نظریه ای می باشد که بایستی ثابت گردد و جوابی معقول برای مسئله پژوهش ارائه کند. در اصل، فرضیه و مسئله پژوهش با یکدیگر بسیار مرتبط هستند و اساس الگو و مطالعه های پژوهش را تشکیل می دهند (علیجانی، 1380، 174)

فرضیه، توجیه و تبیین های حدسی معینی را درمورد واقعیات عرضه می کند و پژوهشگران را در مطالعه این واقعیات و تجارب کمک و هدایت می کند. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله می باشد که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می گردد. یافته های علمی دانشمندان هر یک در پی یک فرضیه و حدس و گمان علمی مقدور شده می باشد. آنها آغاز به صورت بنای فرضیه اقدام کرده ان و سپس در مورد آن به پژوهش و جستجو پرداخته اند (حافظ نیا، 1382، 110)

موفقیت و استحکام هر پژوهش بشر بسته به استحکام فرضیات آن می باشد. رد یا اثبات فرضیات در پژوهش تفاوت چندانی ندارد و رسیدن به هر یک از دو نتیجه با ارزش می باشد. فرضیه را نباید معادل نظریه پنداشت. زیرا که فرضیه نظریه ای به اثبات نرسیده می باشد. (نادری و سیف نراقی، 1382، 39)

فرضیات مطرح شده در پژوهش حاضر عبارتند از :

به نظر می رسد در حوضه آبریز ماسوله رودخان آبشار هست.

به نظر می رسد نوع خاک و جنس زمین در پیدایش آبشارهای حوضه تأثیر دارند.

به نظر می رسد شرایط اقلیمی وبارندگی در پیدایش آبشار حوضه تأثیر دارند.

1 -4 اهداف پژوهش

   پژوهشگر برای اینکه بتواند کار تحقیقی خودش را را حت تر شروع نماید بایستی هدف پژوهش را فراوری خود داشته باشد (ودیعی، 1384، 40). پژوهشگر هدف نهایی خود را اظهار می کند. این موضوع هر چند که در عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد به صورتی یاد شده می باشد اما بهتر می باشد در این بخش به صورت کامل و روشن تر ذکر گردد. (خدابخش، 1383، 11)

   اهداف تعیین می کند که محقق از چه دیدی به مسئله نگاه می کند و چه چیزی را می خواهد نشان دهد، به تعبیری می توان گفت اهداف پژوهش نشان می دهد دیدگاه، افکار، تیزبینی، هوش و همچنین میزان کوشش محقق چقدر می باشد؟ (سادات، رضوی، 1384، 55).

   حوضه های آبریز بخش اصلی چشم اندازهای رودخانه ای هستند و در نتیجه، بخش وسیعی از پژوهش‎ها بر روی مشخصات آنها متمرکز شده می باشد. این پژوهش ها شامل موقعیت جغرافیایی شبکه های رودخانه ای و توضیح کمّی بافت، طرح، شکل و ارتفاع حوضه آبریز می گردد. (آبراهامز، 1984)

   هدف این پژوهش بطور کلی شناسایی قابلیتها و محدودیتهای مکانی و ارائه راهکارهایی در جهت تقویت قابلیت ها و کاهش محدودیتها می باشد که این پژوهش نیز در خارج از این محدوده نبوده و اهداف آن بطور عمده به توضیح زیر می باشد.

مطالعه هیدروژئومورفولوژی حوضه ماسوله رودخان با تاکید بر آبشار

شناسایی اشکال تاثیر گذار در پیدایش آبشار در حوضه

ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت محیط و بهره گیری بهینه از آبشار های موجود

1 -5 نوع روش تحقيق

روش اصلي در اين تحقيق روش تحليلي – توصيفي و بر پايه مشاهدات ميداني می باشد. روش پژوهش به معنای تبیین و تفسیر حرکت جهت رسیدن به حقایق مربوط به موضوع پژوهش ماست. (حافظ نیا، 1382، 19). روش پژوهش در این پایان نامه مبتنی بر روش تجربی و نیز دوروش استقرایی(حرکت از جزء به کل) وعلّی قیاسی (مطالعه علت و معلول) می باشد. درراستای انجام این پژوهش از مواد و تکنیک های زیر نیز کمک گرفته شده می باشد:

   پس از انتخاب موضوع پایان نامه و طرح پرسش ها و فرضیات پژوهش، اطلاعات کتابخانه ای مورد نیاز گردآوری گردید. با در نظر داشتن روش پژوهش که از نوع مطالعه علت و معلول می باشد پدیده ها و فرم های ژئومورفیک(معلول) براساس فرایندهای ژئومورفولوژی (علت) مورد تحلیل و مطالعه قرار گرفتند. در مرحله بعد اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پس از تهیه نقشه ها و سایر اطلاعات مورد نیاز، نتیجه گیری و آزمون فرضیات انجام شده می باشد.

   به علاوه، از تعدادی از مدل های کمّی ژئومورفولوژیکی نیز بر حسب نیاز در قسمت های مختلف پایان نامه بهره گیری گردیده می باشد. در این مورد می توان به مدل استرالر برای رتبه بندی آبراهه ها تصریح نمود. همچنین در مورد برآورد فرسایش و رسوب مدل فورنیه مورد بهره گیری قرارگرفته شده می باشد.

1 -6 روش گردآوري اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات به صورت زیر می باشد:

روش کتابخانه ای:

روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بهره گیری قرار می گیرد، اما در بعضی از آنها در بخشی از فرایند پژوهش از این روش بهره گیری می گردد. (حافظ نیا، 1382، 164) برای فراهم کردن اطلاعات، آمار و داده های مورد نیاز پژوهش از آثار مکتوب موجود در کتابخانه ها، فایل های آماری، سالنامه ها، نقشه‎ها وغیره بهره گیری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. این اطلاعات به صورت کتاب، مقاله، پایان نامه، انواع سند و سیستم های اطلاع رسانی رایانه ای، آمارنامه ها و. . . در دسترس می باشد.

   روش میدانی:

روش های میدانی به روش هایی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر می باشد به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از بشر، مؤسسات، سکونتگاه ها، موردها و. . . اطلاعات موردنظر خود را گردآوری کند. در واقع او بایستی ابزار سنجش اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، نظاره و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد. (حافظ نیا، 1382، 179) در زمینه عملیات و مطالعات خاص میدانی، طی انجام پژوهش، نظاره های مقدماتی از حوضه آبریز ماسوله رودخان مانند مطالعه های ژئومورفولوژیک، مورفومتریک، عکس برداری، بهره گیری از نقشه های توپوگرافی و انطباق آن با منطقه، اندازه گیری موقعیت مکانی و جغرافیایی پدیده های ژئومورفولوژیکی و بخصوص آبشار های موجود در این حوضه با دستگاه GpS طی مراحل پژوهش صورت پذیرفته می باشد. در این پژوهش در بخش میدانی گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعات متعدد به حوضه آبریزماسوله رودخان، مشاهدات میدانی با دستگاه GpS مختصات و ارتفاع آبشارهای لازم به ثبت رسیده می باشد و تصاویر مورد نیاز از پدیده های حوضه آبریز و عملکرد آنها تهیه شده می باشد.

1 -7 ابزار گردآوري اطلاعات

هر يك از روشهاي گردآوري اطلاعات ابزار مخصوص به خود را دارد در روش متن خواني از فيش و در روش آمار خواني از جداول و در جاي ديگر از نقشه و كروكي بهره گیری شده می باشد همچنین ابزارهایی همچون کامپیوتر، نقشه، نرم افزارهای جغرافیایی، و غيره مورد بهره گیری قرار مي گيرد.

در این پژوهش نقشه های مختلف زمین شناسی، توپوگرافی، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و. . . مورد نیاز می باشد. ابزارآلات برداشت میدانی از قبیل دوربین عکاسی و فیلمبرداری، کامپیوتر و غیره. . . مورد نیاز می باشد. علاوه بر آن آشنایی با دانش GIS جهت تهیه نقشه های مورد نیاز از اطلاعات پایه ضروری می باشد و نیز آشنایی با نرم افزارهای office مانند word و excel در این پژوهش ضروری می باشد. در پژوهش حاضر از منابع زیر بهره گیری شده می باشد:

1) نقشه های توپوگرافی منطقه با مقیاس 50000 :1 فومن، شولم

2) نقشه زمین شناسی منطقه با مقیاس 100000 : 1 بندر انزلی

3) نقشه خاک و قابلیت اراضی استان گیلان با مقیاس 1:250000

4) نقشه پوشش گیاهی و کاربری اراضی استان گیلان با مقیاس 1:100000

5) اطلاعات حاصل از مطالعه های میدانی       

6) داده های خام و اطلاعات کمّی مورد نیاز پژوهش شامل:

– اطلاعات استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان

– اطلاعات اقلیمی از اداره کل هواشناسی گیلان

– اطلاعات هیدرولوژی از شرکت آب منطقه ای گیلان

– اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی گیلان

 1 -8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات

در اين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات از طريق منابع كتابخانه اي و ميداني به سازماندهي و طبقه بندي داده های خام پرداخته و پس از آن با بهره گیری از نرم افزار های مختلف به آماده کردن آمارهای خام به جهت بهره گیری در روشهای تجربی و آماری به جهت مطالعات پرداخته و در نهایت به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته خواهد گردید.

تعداد صفحه :203