پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد در مورد آنتن میکرواستریپ

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

بهره گیری از فرامواد به عنوان رولایه آنتن میکرو استریپ

 

روش های مختلفی جهت کاهش ابعاد آنتن و افزایش بهره آن هست. مانند این روش ها عبارتند از:

  • بهره گیری از مواد با ثابت دی الکتریک بالا
  • آنتن های میکرو استریپ اتصال کوتاه[1]
  • پست اتصال کوتاه[2]
  • بهره گیری از شیار متقاطع[3]

اولین روش بهره گیری از مواد با ثابت دی الکتریک بالا بوده می باشد.اما مشکل این روش این می باشد که باعث می گردد موج های سطحی ایجاد گردد و پهنای باند کاهش یافته و در نتیجه بازده کم گردد.

سپس روش انتن های میکرو استریپ اتصال کوتاه مطرح گردید که بسیار مورد بهره گیری بوده می باشد زیرا در فرکانس تشدید اندازه آنتن نصف اندازه آنتن میکرواستریپ استاندارد می گردد.

روش پست اتصال کوتاه ساده تر از حالت قبل می باشد، به صورتی که آنتن را به صورت تکه های کوتاهی از خط انتقال با طول t در نظر می گیرند، که t ضخامت آنتن میکرو استریپ می باشد. در این روش یک سری خازن های موازی و سلف های سری جایگزین مدار می گردد. معمولا پست ها را نزدیک به آنتن در نظر می گیرند. اما عیب این روش این می باشد که امپدانس ورودی تغذیه به آنتن به فاصله ای که پست های اتصال کوتاه از هم دارند و کابل تغذیه حساس می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word