پایان نامه ارشد درباره عملکرد مستقل

پایان نامه ارشد درباره
عملکرد مستقل No category
پایان نامه ارشد درباره
عملکرد مستقل No category

کمک کند زیرا لوبیا در منطقه به صورت دیم کاشته می شود و هر گونه بر هم خوردن پتانسیل آب در این گیاه باعث ریزش شدید گلها می شود. نتایج حاصل از بررسی تأثیر مقادیر مختلف مالچ بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا محلی گیلان بیانگر این بود که تعداد غلاف در بوته در شرایط استفاده از مالچ افزایش می یابد(قنبری و همکاران، 1392). نتایج این تحقیق با یافته های(اوسوم و میتسنجوا28، 2007) نیز منطبق است.
96/0=LSD
نمودار 4-1- اثر مالچ بر تعداد غلاف سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا
4-2- اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه سبز در هر بوته لوبیا
نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه سبز در هر بوته لوبیا نشان داد که اثر مالچ و اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ معنی دار نشد، ولی اثر تاریخ کاشت براین صفت اثر معنی داری را داشت(جدول 4-1).
مقایسه میانگین تعداد دانه سبز در هر بوته در تاریخ کاشت های مختلف نشان داد بیشترین تعداد دانه تشکیل شده در هر بوته در تاریخ کاشت اول مشاهده شد و پس از آن به ترتیب تاریخ کاشت دوم و سوم کمترین مقادیر این صفت را داشتند(نمودار4-2).
در آزمایشی تعداد دانه در غلاف در تاریخ های مختلف کاشت(27 اردیبهشت، 16 و 25 خرداد) دارای اختلاف زیادی می باشد به طوری که بین تاریخ اول و دوم اختلاف معنی داری مشاهده شد و تاریخ دوم به عنوان بهترین تاریخ کاشت بیان شد(محمدی و مجد نصیری، 1390). در گزارشی دیگر نیز تعداد دانه در غلاف تحت تأثیر تاریخ کاشت قرارگرفت. به طوری که تأخیر در آن سبب کاهش میانگین تعداد دانه در غلاف می شود. بیشترین تعداد دانه در غلاف در تاریخ کشت 29 مرداد(کشت زودتر) و کمترین تعداد در تاریخ کشت 28 شهریور(دیرترین کشت) مشاهده شد(شفارودی و همکاران، 1391). نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در بوته در بررسی مشابه نشان داد که اثر تاریخ کاشت در این صفت اثر معنی دار داشته است. به طوری که مقدار تعداد دانه در بوته در تاریخ کاشت اول نسبت به تأخیر در کاشت روند کاهشی داشت(صالحی و همکاران،1387؛ قنبری مطلق، 1390؛ گلچین و همکاران، 1387). هم چنین محققین دیگر بیان کردند که بیشترین تعداد غلاف در بوته از تاریخ کاشت 30 اردیبهشت(تاریخ کاشت اول) حاصل شد و با تأخیر در کاشت از مقدار آن کاسته شد. تاریخ کاشت نامناسب منجر به برخورد رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط نامناسبی از طول روز و درجه حرارت می گردد. کاهش دوره رشد یا برخورد مراحل حساس رشد گیاه با شرایط نامساعدی نظیر دمای بالا می تواند سبب کاهش رشد رویشی و اجزاء عملکرد شود(قنبری و طاهری مازندرانی، 1382). با توجه به اینکه اجزاء عملکرد مستقل از یکدیگر نبوده و دارای اثرات جبرانی هستند بنابراین افزایش در یک جزء سبب کاهش در دیگر از اجزاء خواهد شد(مشتطی و همکاران، 1389). به طور کلی کاهش تعداد دانه سبز تشکیل شده در هر بوته را می توان ناشی از نامساعد شدن شرایط آب و هوایی برای تشکیل گل در بوته های لوبیا و همچنین رشد غلافهای این گیاه دانست.
4-3- اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد دانه خشک در هر بوته لوبیا
با توجه به نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته مشاهده می شود که اثر تاریخ کاشت بر این صفت معنی دار گردید اما استفاده از مالچ و اثر متقابل آنها بر این صفت معنی دار نبود(جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه خشک در هر بوته در نمودار 4-3 نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته از تاریخ کاشت اول تا تاریخ کاشت سوم روند کاهشی دارد. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در هر غلاف ساقه اصلی و فرعی و تعداد دانه در هر ساقه اصلی و فرعی کاهش می یابد(خواجه پور و باقرییان نایینی، 1380). در گزارشی اثر تاریخ کاشت بر روی تعداد دانه در غلاف در سطح احتمال 5% معنی دار شد؛ در واقع تعداد دانه در غلاف در تاریخ های مختلف کاشت(4 و 19 خرداد، 3 تیر) به طور معنی دار متفاوت بود. بیشترین مقدار این صفت در تاریخ 19 خرداد و کمترین آن در 3 تیر بدست آمد(قنبری و همکاران، 1384). در بررسی اثرات تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در منطقه بروجرد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها بر صفت تعداد دانه در غلاف اثر تاریخ کاشت و رقم در سطح 1% معنی دار شده و مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غلاف مربوط به تاریخ کاشت اول است. علت کاهش تعداد دانه در غلاف در تاریخ کاشت سوم را می توان به برخورد رشد رویشی با گرمای شدید تیر ماه که باعث کاهش رشد، طول رشد رویشی و اندام های رویشی و در نتیجه کاهش آسیمیلاسیون نسبت داد(ثابتی و همکاران، 1392). در واقع تأخیر در کاشت سبب برخورد دوران دانه بندی با هوای گرم شده و تعداد دانه در هر غلاف کاهش می یابد(صالحی و همکاران، 1387).
4-4- اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گل در هر بوته لوبیا در مرحله R2
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفت تعداد گل در هر بوته نشان داد که اثر مالچ و اثر متقابل تاریخ کاشت × مالچ معنی دار نشد، ولی تاریخ کاشت اثر بسیار معنی داری بر این صفت داشت(جدول 4-1).
مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل در هر بوته نشان داد که تعداد گل در تاریخ کاشت اول بیشتر بوده و پس از آن به ترتیب در تاریخ کاشت دوم و سوم مقادیر این صفت کاهش می یابند(نمودار4-4).
افزایش طول دوره رشد، بهتر بودن شرایط محیطی و خنک بودن دمای هوا با توجه به نمودار دما(3-2) در تاریخ کاشت اول و نیز مناسب بودن شرایط طول روز باعث شد با تأخیر در کاشت اثر منفی این موضوع بر لوبیا که گیاهی روز کوتاه است بیشتر شود. در تاریخ کاشت اول گیاه در زمان مناسب تعداد زیادی گل تولید کرد که این گلها به غلاف تبدیل شدند ولی بوته های حاصل از تاریخ کاشت سوم زیر فشار طول روز با رشد رویشی کم، تعدادی کم گل تولید کردند به عبارت دیگر گل انگیزی در این بوته به سرعت اتفاق افتاد و این امر باعث شد فقط تعداد گل و نه تعداد غلاف در بوته ها افزایش یابد و رشد زایشی به عنوان مخزن قوی مانع از انتقال مواد فتوسنتزی به سمت قسمتهای رویشی می شود.
در مطالعه رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه سه رقم لوبیا چیتی در تاریخ های مختلف بیان شد با تأخیر در کاشت تعداد روز تا گلدهی کاهش می یابد. بیشترین میانگین تعداد روز تا گلدهی مربوط به تاریخ کاشت اول و کمترین آن مربوط به تاریخ کاشت سوم است. در تاریخ کاشت اول دمای محیط پایین و طول روز نیز نسبت به مراحل بعدی کوتاهتر بوده بنابراین گیاه برای دریافت ضریب حرارتی مورد نیاز برای رسیدن به این مراحل مدت زمان بیشتری نیاز دارد. در تاریخ کاشت دوم و سوم به تدریج دمای هوا افزایش یافته و طول روز بیشتر می شود و همین امر باعث گردیده که گیاه در زمان کمتری ضریب حرارتی مورد نیاز خود را برای رسیدن به گلدهی دریافت کند( گلچین و همکاران، 1387).
69/5=LSD
نمودار 4-2- اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه سبز تشکیل شده در هر بوته لوبیا
42/5LSD=
نمودار 4-3- اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه خشک تشکیل شده در هر بوته لوبیا
15/2LSD=
نمودار 4-4- اثر تاریخ کاشت بر تعداد گل تشکیل شده در هر بوته لوبیا
جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزای عملکرد گیاه لوبیا
تعداد غلاف سبز
تعداد دانه سبز
تعداد دانه خشک
تعداد گل
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
تکرار
2
*06/3
ns35/44
ns20/33
ns53/2
تاریخ کاشت
2
ns71/1
*38/108
*79/93
**36/111
مالچ
1
*79/3
ns84/36
ns54/85
ns002/0
تاریخ کاشت × مالچ
2
ns35/2
ns33/49
ns39/58
ns76/0
خطای آزمایش
10
83/0
59/19
77/17
80/2
ضریب تغییرات (%)
61/11
42/17
47/16
50/13
ns ، * و ** به ترتیب غیر معنی دار و معنی داری در سطح احتمال 5% و 1%
4-5- اثر تاریخ کاشت و مالچ بر تعداد گره ریشه لوبیا
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد گره ریشه مشاهده شد که اثر تاریخ کاشت، استفاده از مالچ و اثر متقابل آنها بر این صفت بسیار معنی دار گردید(جدول 4-2).
مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر صفت تعداد گره ریشه در نمودار 4-5 نشان داده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده در تاریخ کاشت دوم(10/2/93) تعداد گره بیشتری روی ریشه لوبیا نسبت به تاریخ کاشت های اول و سوم تشکیل شد. تأخیر در کاشت، کل دوره رشد گیاه(رویشی و زایشی) را کاهش می دهد و کلیه صفات مورفولوژیکی گیاه از جمله تعداد گره کاهش می یابد(وقار و همکاران، 1388). تأخیر کاشت بهاره لوبیا غالباً با افزایش دما طی دوران رشد گیاه و در نتیجه با تسریع نمو همراه می باشد. تسریع نمو موجب کاهش فرصت برای رشد و همچنین موجب کاهش تشکیل تعداد شمار کمتری گره در ریشه می شود (خواجه پور و باقریان نایینی، 1380؛ اردکانی و همکاران، 1385). مقایسه میانگین اثر مالچ بر تعداد گره ریشه نشان داد که بیشترین میانگین آن در شرایط استفاده از مالچ مشاهده می شود(نمودار 4-6). نتایج حاصل از تأثیر مالچ بر رشد و گره لوبیا فرانسه بیانگر این است که مالچ با ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت باکتری باعث افزایش تعداد گره می شود(سینگ29 و همکاران، 2011). تاریخ های کاشت اول، دوم و سوم × مالچ تقریباً از نظر تعداد گره تشکیل شده روی ریشه مشابه هم بودند اما تاریخ کاشت اول و سوم بدون مالچ دارای کمترین تعداد گره ریشه تشکیل شده روی هر بوته لوبیا بودند(نمودار 4-7). از آنجایی که برای تشکیل گره ریشه به شرایط خاصی در خاک نیاز است و علاوه بر آن جمعیت باکتری در خاک نیز از شرایط بسیار مهم است به نظر می رسد با مطلوب شدن وضعیت دمای خاک در شرایط تاریخ کاشت دوم و استفاده از مالچ تعداد گره تشکیل شده روی ریشه های لوبیا افزایش یافته باشد. در تاریخ کاشت سوم به علت مدت زمان کم، گیاه فرصت همزیستی با باکتری را ندارد زیرا در اثر فشار طول روز به سرعت وارد مرحله گلدهی می شود و گل ها به عنوان مخازن قوی بخش زیادی از مواد پرورده فتوسنتزی را به سمت خود جذب می کنند و انتقال مواد فتوسنتزی به سمت ریشه ها برای ایجاد گره کم می شود. نکته قابل توجه این است که در شرایط استفاده از مالچ روند تشکیل گره در کلیه تاریخ کاشت ها تقریباً یکسان بود و نوسانات زیادی در تشکیل گرههای ریشه بوته لوبیا مشاهده نمی شود.
34/1=LSD
نمودار 4-5- اثر تاریخ کاشت بر تعداد گره ریشه تشکیل شده در هربوته لوبیا
09/1LSD=

دیدگاهتان را بنویسید