پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد برق شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-4-1-  مدل خط انتقال

 

مدل آنتن میکرو استریپ را توسط دو شیار که عرض  W و ارتفاع h دارند و توسط خط انتقال به طول L از یکدیگر متمایز شده اند، مدل سازی می نماید.مدل آنتن میکرواستریپ در شکل 2-7 نشان داده شده می باشد. به گونه کلی، میکرواستریپ حداقل یک مرز غیر همگن میان دو دی الکتریک دارد. معمولا این دو دی الکتریک هوا و زیر لایه هستند.

همانطور که در شکل 2-8 نشان داده شده می باشد، قسمت اعظم خطوط میدان الکتریکی در زیر لایه قرار دارند و قسمتی نیز در هوا قرار می گیرند. در نتیجه این مدل مد TEM [1] را پشتیبانی نمی نماید زیرا سرعت فاز در هوا و زیر لایه متفاوت می باشد. به همین علت، مد غالب انتشار شبه TEM [2] خواهد بود.

 

شکل 2-7 : خط میکرو استریپ( .(Garg et al., 2001

 

ثابت دی الکتریک موثر از طریق محاسبه میدان های حاشیه ای و انتشار موج در خط به دست می آید. این مقدار کمی کوچک تر از ثابت دی الکتریک می باشد زیرا میدان های حاشیه ای پیرامون پچ در زیر لایه محبوس نمی شوند وهمانطور که در شکل 2-8 مشخص می باشد در هوا نیز منتشر می شوند(  .(Balanis , 1997

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word