پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره آنتن میکرواستریپ

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

3-7-  کاربرد فرامواد در آنتن

 

اندازه آنتن با بهره گیری از یک جفت فرامواد مکمل کاهش می یابد. با بهره گیری از کاواکی که از ترکیب محیط SNG و محیط راست گرد ساخته شده می باشد می توان ابعاد آنتن را کاهش داد(Mahmoud, 2004; Tretyakov et al., 2005; Alu et al., 2007; Bilotti et al., 2008 ).

فراموادی که دارای ضریب شکست نزدیک به صفر هستند سبب افزایش سمت گرایی آنتن می گردد. در این حالت، امواجی آغاز از منبع وارد فرامواد می گردد، سپس این امواج با زاویه ای بسیار نزدیک به جهت عمود بر سطح از فرامواد خارج می گردد که این امر سبب افزایش سمت گرایی می گردد. این امر برای اولین بار با دو سیم باریک به صورت آزمایشگاهی به اثبات رسیده می باشد(Enoch et al., 2002; Lovat et al., 2006 ).

نتایج تئوری نشان می دهد که توان تشعشعی آنتن هایی که از لحاظ الکتریکی کوچک هستند مانند دوقطبی الکتریکی و مغناطیسی ، با بهره گیری از فرامواد افزایش می یابد(Ziolkowski et al., 2003; Ziolkowski et al., 2006; Tone et al., 2005). موضوعی که در مدت اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد، کوچک سازی آنتن های میکرواستریپ می باشد. در این روش ابعاد آنتن در شرایطی که بر پهنای باند اثر نمی گذارد، کاهش می یابد.

در مقالات بسیاری از آنتن های با مواد مغناطیسی مصنوعی گزارش داده شده می باشد(Ikonen  et al., 2006;Mosallaie et al., 2007; Ikonen et al., 2007).

ترکیب تیغه هایی با پارامتر های مواد مکمل باعث کاهش امواج نشتی [1]می گردد، این امر نیز سبب افزایش سمت گرایی آنتن می گردد(Alu et al., 2007).

در ادامه چند نمونه از بهره گیری فرامواد به عنوان رولایه آنتن میکرواستریپ ارائه خواهد گردید و مزیت های بهره گیری از این مواد مطالعه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word