پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

– روش Smith

 

در این روش جهت استخراج پارامترهای محیطی از پارامترهای پراکندگی، ماده را به صورت همگن در نظر می گیرند. این فرض سبب سادگی انجام محاسبات می گردد. در این روش ماتریس انتقال یک بعدی تعریف می گردد که میدان های یک جنب تیغه سطحی را با جنب دیگر مرتبط می سازد. ماتریس انتقال را می توان به صورت زیر در نظر گرفت.

(4-1)

(4-2)

در ارتباط فوق  و  اندازه میدان الکتریکی و مغناطیسی در سمت راست، میدانهایی که با پریم مشخص شده اند در طرف چپ تیغه قرار دارند. میدان مغناطیسی را می توان به صورت زیر در نظر گرفت. (Pendry, 1996)

(4-3)

ماتریس انتقال تیغه یک بعدی همگن ، به فرم زیر می باشد.

(4-4)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ارتباط فوق،  ضریب شکست و امپدانس موج می باشد. ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی، به صورت زیر به دست می آید.

(4-5)

ماتریس پراکندگی، اندازه میدان های ورودی را به اندازه میدان های خروجی نسبت می دهد و می توان پارامترها را به صورت تجربی به دست آورد. اعضای ماتریس پراکندگی را می توان به صورت زیر نوشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word