پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی دو شبکه­ی استاندارد IEEE RTS (24 باس و 48 باس) صورت گرفته می باشد. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در هر یک از شبیه­سازی­ها لحاظ شده می باشد. در این پژوهش برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX که در حل مسائل ترکیب با عدد صحیح کارا می­باشد، بهره گیری شده می باشد. در مرجع [41] کاربردی بودن فرمولاسیون ارائه شده و تاثیر بهره گیری از این فرمولاسیون در کاهش زمان اجرای برنامه نسبت به روش ­مرسوم نشان داده شده می باشد.  لذا پاسخ های مسئله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی تنها از طریق فرمولاسیون پیشنهادی در مرجع [41] بدست آمده­اند. در این فصل به دلیل متفاوت بودن نرم­افزارهای بهینه­سازی مورد بهره گیری برای مسئله مشارکت واحدها با مرجع [41] (نرم­افزار Matlab) نتایج بدست آمده در این دو پژوهش با هم مقایسه شده می باشد تا مؤثر بودن نرم­افزار بهینه­سازی مورد بهره گیری در کاهش زمان اجرای مسئله بهینه­سازی نیز نشان داده گردد. با در نظر داشتن اینکه مشکل اشاعه روش برای شبکه­های بزرگ­تر در تعداد ساعات شبیه­سازی بیشتر برای بعضی دانشجویان هست، لذا در پایان این فصل، مسئله بهینه­سازی مشارکت واحدها با قیود امنیتی در بازه زمانی 24 ساعت (یک شبانه روز) در دو شبکه استاندارد معرفی شده مورد مطالعه قرار می­گیرد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word