پایان نامه های ارشد

پایان نامه:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه گیری

در این فصل با بهره گیری از روش پیشنهادی در مرجع [41] و با کمی تغییر در آن ساختار مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی مطالعه گردید. نظاره گردید که با بهره گیری از زیر برنامه تشخیص نوع باس که سبب حذف بعضی قیود می­گردد و اضافه کردن قیود مربوطه به مسئله اصلی با یک دقت خوبی جواب بهینه بدست می­آید. ضمن اینکه بهره گیری از یک نرم­افزار بهینه سازی مطلوب، زمان اجرای بهینه­سازی کاهش داده گردید که نتایج شبیه­سازی با نتایج مرجع [41] مقایسه گردید. ساختار و فرمولاسیون مورد بهره گیری در دو شبکه استاندارد تست قابلیت اطمینان IEEE RTS1 و IEEE RTS2  در بازه زمانی 24 ساعت انجام گردید. توانایی اجرای این مسئله در شبکه­های بزرگ­تر و همچنین افق زمانی بیشتر به سادگی امکان­پذیر می باشد. خاطر نشان می گردد که در این فصل کارا بودن ساختار و زیربرنامه برای شبکه­های بزرگ ارائه گردید. پس با در نظر داشتن بزرگ بودن شبکه IEEE RTS2 و زیاد بودن اطلاعات خروجی، در فصول بعد شبیه­سازی­ها فقط در سیستم استاندارد IEEE RTS1 اجرا می­گردد. در فصل بعد به مدل کردن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی در مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی پرداخته می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word