پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان ها

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تام استوارت[1](1997) طی مقاله ای در مجله فرچون، این مساله را به شرکت ها یادآوری نمود که به آن چیز که می دانند– سرمایه فکری–  بیش از آن چیز که دارند یا سرمایه مادی اهمیت دهند. پس از وی، پیتر دراکر دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فراصنعتی معرفی نمود(حسنوی و همکاران، 1390).

امروزه دانش کلید اصلی رقابت پذیری سازمان ها به شمار می رود. سازمان های جدید مبتنی بر دانش هستند و این به آن معنی می باشد که آن ها بایستی به گونه ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته،  آن را احصا و ذخیره کرده و در موقع لزوم از آن بهره برداری نمایند. مجموعه این عوامل پارادایم جدیدی را در عصر مدیریت بنا نهاده می باشد که از آن به عنوان “مدیریت دانش” دانسته می گردد.

 

2-2-2 دانش: ماهیت، سلسله مراتب و انواع آن

پیش از آنکه به بحث مدیریت دانش بپردازیم بایستی دانش و جنبه های مختلف آن را بشناسیم. علاوه بر شناخت چیستی و ماهیت دانش، شناخت انواع دانش بویژه دانش ضمنی و صریح از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چراکه صریح سازی دانش های ضمنی افراد سازمان دارای جایگاه ویژه ای می باشد.

دانش نه تنها می تواند فعالیت های سازمان را جهت دهی نماید، بلکه می تواند خرید و فروش گردد چنانکه گفته می گردد که ژاپن تا چند سال آینده فقط دانش خواهد فروخت.

شاید به سختی بتوان میان “داده[2]“، “اطلاعات[3]” و “دانش[4]” تفکیک قائل گردید اما از دیدگاه کاربر می توان این سه مفهوم را از یکدیگر متمایز نمود.

بعضی دانش را صرفاً “اطلاعات” می دانند و بعضی دیگر، آن را محدود به “مهارت ها و تخصص های کاربردی” می دانند.

اسمیتی گاندی[5](2004) دانش را در یک زنجیره چهارگانه اطلاعاتی- شامل داده، اطلاع، دانش و خرد-  می بیند. او معتقد می باشد که داده ها خود به خود عاری از مفهوم هستند و وقتی که به مقصود خاصی سازماندهی گردند، تبدیل به اطلاعات می شوند. وقتی که اطلاعات مورد تحلیل قرار گیرند، به دانش تبدیل می شوند و وقتی که دانش برای تصمیم گیری بکار گرفته گردد، تبدیل به خرد می گردد. به گونه اختصار، هرگونه اطلاعات پردازش شده ای که در جهت تحقق اهداف سازمان مفید باشد، به نوعی دانش می باشد.

از دیدگاه ماراکاس[6] (1999) “دانش” معنا یا مفهومی می باشد که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می گردد.

بات[7](2001) معتقد می باشد ارتباط میان داده، اطلاعات و دانش ارتباطی تکراری و برگشت پذیر می باشد(شکل(1-2)) و تبدیل آن ها به یکدیگر، بستگی به اندازه سازماندهی و تفسیر آن ها دارد.

[1] Stewart

[2] Data

[3] Information

[4] Knowledge

[5] Gandhi

[6] Marakas

[7] Bhatt

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد