پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان

بشر، خلیفه الهی در زمین بوده و مسجود ملائک و فرشتگان می باشد. نیروی انسانی به عنوان مهمترین رکن در پیشبرد امور جامعه و هم چنین مؤثرترین رکن تحولات آن از اهمیت والایی برخوردار می باشد. طریقه سریع تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع لزوم افزایش مهارت و تخصص نیروی انسانی را ایجاب می نماید، انسانی که با بهره گیری از استعداد، تخصص و مهارتهای خود در راه تحقق اهداف جامعه از راه عرضه خدمات بهتر و تولید بیشتر اعتقاد بنیادی داشته باشد وقتی که     به­عنوان عضوی از یک سازمان قرار می گیرد سازمان را جدا از نظام اجتماعی نمی داند و آن سازمان را در جهت منافع اجتماعی می داند. در هر سازمان منابع مادی را می توان با بهره گیری از فنون و روشهای جدید به صورت بهتری به کار گرفت، لکن بهره گیری بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتکار و پیروی از فلسفه مناسبی می باشد. زیرا افراد بشر دارای احساس، عاطفه، قدرت تفکر، اندیشه، شعور، نطق و منزلت انسانی می باشند و برخلاف مواد و اشیاء از خود واکنش نشان می دهند.

نیروی انسانی متعهد، متخصص و کیفی در یک سازمان با کردار و اعمال خویش و اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی به موقع، می تواند باعث جلوگیری از زیان های مادی و رشد وتعالی سازمان گردد. زیانهای مادی را به زودی جبران و تأمین می کند، در واقع همواره برای سازمان ارزش اضافی و ثروت و فایده ایجاد می نماید و بر خلاف ماشین، کارایی یا راندمان او در پرتو آموزش و بهسازی و ایجاد انگیزش، بیشتر از یک می گردد. برعکس نیروی انسانی غیر متعهد، غیر کارآمد و ناآگاه ممکن می باشد با تصمیمات و اعمال غلط خود بر دشواریها و زیانهای غیر قابل جبران به سازمان بیفزاید(کاظمی،1380). بلیک و موتون[1]جایگاه خاصی برای بشر قائل هستند و می گویند که سازمان اجتماعی جمع انسانهاست. هرسی و بلانچارد[2]، ضمن تأیید سخن بلیک و موتون می گویند بدون انسانها سازمان اجتماعی تشکیل نمی گردد و میان همه نیروها و عواملی که در سازمان وجود دارند، هیچ کدام اهمیتی به اندازه بشر ندارد و هیچ یک نمی تواند جای بشر را بگیرد، هر زیانی که از فقدان سایر اجزاء به سازمان وارد گردد قابل جبران می باشد، اما ضرر از دست دادن نیروی انسانی قابل جبران نیست و یا حداقل درکوتاه مدت قابل جبران نمی باشد و هیچ تغییری را بدون پشتیبانی نیروی انسانی امکان پذیر نمی دانند (میرکمالی ،1383 ص16)

[1]– Blake and Mouton

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Hersey and Blanchard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد