پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان ها

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

ابزار جمع آوری اطلاعات (داده ها)

برای جمع آوری اطلاعات طی چند مرحله از ابزارهایی نظیر مدارک و اسناد موجود، مجلات و مقالات بهره گیری گردید. هر پژوهشگر بایستی با در نظر داشتن ماهیت مسئله سوالها و یا فرضیه های طراحی شده، یک یا چند ابزار طراحی نموده و بعد از کسب شرایط در ارتباط با اعتبار آن ابزار، جهت جمع آوری داده ها اقدام نماید .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش شاخص های اولیه با بهره گیری از مطالعات میدانی و مصاحبه با خبرگان و مطالعه سیستم های مدیریت دانش موجود در سایر سازمانها بدست آمده می باشد و در مورد پایایی و روایی این معیارها از طریق نظر سنجی بوسیله پرسش نامه بدست آمده که مراحل جمع آوری اطلاعات به تبیین زیر می باشد.

5-3 مراحل جمع آوری اطلاعات

قدم اول: آغاز با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به مراکز تحقیقاتی و نظر خواهی از نخبگان به صورت حضوری در طی چند جلسه، مطالعه گزارشها وآئین نامه های مرتبط و مقاله های موجود اطلاعات اولیه جمع آوری شده و شاخص های اولیه بدست آمد.

قدم دوم : در این مرحله شاخص های اولیه در قالب پرسشنامه(پرسشنامه شماره یک) در اختیار خبرگان گروه اول قرار داده گردید تا در مورد مناسب بودن یا نبودن شاخص ها اعلام نظر نمایند. در ضمن پرسشنامه طوری طراحی گردید که چنانچه خبرگان شاخص یا شاخص هایی برای پیشنهاد دارند اضافه نمایند. در این پژوهش 10 عدد پرسشنامه تهیه گردید و در اختیار خبرگان گروه اول قرارگرفت- خبرگان گروه اول شامل بعضی از مدیران تحقیقات و چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند.

قدم سوم : بعد از تحلیل  پاسخ های پرسشنامه مرحله قبل و در نهایت شاخص های نهایی مشخص گردید. سپس شاخص های بدست آمده را در قالب پرسشنامه دیگر (پرسشنامه شماره 2) در آورده گردید و در اختیار خبرگان گروه دوم قرار گرفت تا با در نظر داشتن ارزشهای داده شده ارزش دهی کنند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها اطلاعات بدست آمده  وارد نرم افزار SPSS 16 گردید، سپس پایایی معیارها با بهره گیری از دو روش آلفای کرونباخ  و روش دو نیمه کردن بدست آمد. با بهره گیری از تحلیل عاملی، شاخص های مناسب مشخص و در نهایت با بهره گیری از آزمون فریدمن شاخص های بدست آمده رتبه بندی گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد