پایان نامه

پایان نامه مدیریت:سنجش نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

3  تحلیل عاملی[1]

یکی از راه های بهینه کردن اندازه گیری ها، بهره گیری از روش تحلیل عاملی می باشد. این روش بر روابط بین متغیرها مقیاس ها که در حقیقت ابزارهای سنجش هستند، استوار می باشد. معمولاً در بعضی تحقیقات علوم اجتماعی و به علت های مختلف با حجم بسیاری از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی، محققان به دنبال کاهش تعداد متغیرها و ایجاد یک ساختار جدید با بهره گیری از روش تحلیل عاملی هستند. تحلیل عاملی کوشش در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها به مقصود تعین الگوی مناسبی برای متغیرها دارد(تامپسون،2004).

تحلیل عاملی معمولاً در سه مرحله انجام می گردد:

  • برای تمام متغیرها، ماتریسی از همبستگی ها را تشکیل می دهیم.
  • از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی را که همان فاکتورها هستند، استخراج می کنیم.
  • عامل ها چرخانده می شوند تا ارتباط همبستگی بین متغیرها و بعضی فاکتورها به حداکثر برسد. عمومی ترین روش در این مرحله روشی موسوم به واریماکس[2] می باشد.

از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند دادن چند متغیر جهت ایجاد یک عامل می باشد، در ماتریس همبستگی، این متغیرها بایستی ضریب همبستگی بیشتر از 3/0 داشته باشند.

4-6-3 آزمون فریدمن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش می خواهیم عوامل استخراج شده از واکاوی عاملی را رتبه بندی کنیم لذا از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بینK  متغیر یا گروه  بهره گیری می کنیم. این آزمون یک آزمون ناپارامتری بوده و معادل واکاوی واریانس با اندازه های تکراری -درون گروهی- می باشد. تفاوت واکاوی واریانس با اندازه های تکراری(درون گروهی) با آزمون فریدمن در این می باشد که در واکاوی واریانس از هر نمونه یک متغییر به صورت تکراری در حالات مختلف اندازه گیری می گردد، در صورتی که در آزمون فریدمن هر یک از نمونه ها امتیازی را به چند گروه اختصاص می دهند. در هردو این آزمون ها، متغیر ها توسط نمونه ها مقدار گرفته اند اما نکته مورد اختلاف این می باشد که در واکاوی واریانس، در یک نمونه اندازه ها تکراری هستند اما در آزمون فریدمن اندازه ها، امتیازات داده شده توسط یک نمونه می باشد.

[1] Factor Analysis

[2] Varimax

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد