پایان نامه

پایان نامه مدیریت:سنجش عوامل فرهنگی اجتماعی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر …

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1 پژوهش کاربردی

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندها ، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی واقعی بکار می گیرد. این تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می گردد.( سرمد و همکاران،79:1376)

هدف از تحقیقات کاربردی  رشد و بهتر کردن یک محصول و آزمودن مفاهیم نظری و مجرد د رموقعیت های واقعی و زنده می باشد.(نادری و نراقی ،43:1371)

3-2-2 تحقیقات همبستگی

در تحقیقات همبستگی به مطالعه ارتباط موجود بین دو یا چند متغیر یا  پدیده توجه می گردد و محقق می خواهد بداند که آیا بین دو یا چند گروه اطلاعات ارتباط و همیستگی هست یا خیر ، یعنی اینکه تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه می باشد؟ و اگر چنین ارتباطی هست از چه نوع بوده ، اندازه آن چقر می باشد؟ (عباسی و متانی،1386)

این تحقیقات برای کسب اطلاع از وجود ارتباط بین متغیرها انجام می پذیرد؛ اما در آنها الزاماً کشف ارتباط علت و معلولی مورد نظر نیست.(حافظ نیا،68:1387)

تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم نمود: مطالعه همبستگی دو متغیری، تحلیل

رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. (خاکی،218:1389)

در بعضی مطالعه ها ، از مجموعه همبستگی های دو متغیری، متغیر های مورد مطالعه در جدولی به نام ماتربس همبستگی یا کوواریانس بهره گیری می گردد. مانند تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می گردد، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری می باشد. در تحلیل عاملی هدف تلخیص مجموعه ای از داده ها یا رسیدن به متغیر های مکنون (سازه) و در مدل معادلات ساختاری آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها و یافته های تحقیقاتی موجود می باشد. تحلیل عاملی شیوه ای آماری می باشد که کاربرد وسیعی در روانشناسی و علوم اجتماعی دارد. تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده داده ها می باشد.(کلاین،218:1380)

تحلیل عاملی یکی از روش های آماری می باشد که ، بیشترین بهره گیری را در تحقیقات چند متغیری دارد. تحلیل عاملی اقدام تقلیل متغیر ها به عامل را از طریق گروه بندی کردن متغیرهایی که با هم ،همبستگی متوسط یا بالایی دارند انجام می دهد. اولین قدم در تحلیل عاملی ، محاسبه ماتریس همبستگی می باشد.(دلاور ،224:1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد