پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش عوامل موقعیتی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هیچگاه نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آن چیز که را که ایشان انجام می دهند و می یابند می توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست .( رفیع پور ، 83:1380)

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت بپذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش. ( خاکی،155:1389)

پس، پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی دانسته می گردد.در بجای آوردن پژوهش، به مقصود کسب شناخت، بایستی مجموعه ای از گزاره ها[1] (فرضیه ها یا سؤالات پژوهش) را تدوین نمود سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. به این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر می باشد که چگونه یک گزاره پژوهش مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می گردد. به بیانی دیگر، روش پژوهش چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای پژوهش هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال های پژوهش را فراهم می آورد.(سرمد و همکاران،22:1376)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین بایستی بدانیم اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین ارتباط میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار می باشد معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این  دو روش ، روش توصیفی می باشد و شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد . اجرای پژوهش توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد .(سرمد ، 80:1378 )

در این فصل به روش شناسی پژوهش شامل روش پژوهش، قلمرو پژوهش ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ، تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها ،روایی ، پایایی ، پرسشنامه ، متغیر های پژوهش ودر این فصل به روش شناسی پژوهش، شامل روش پژوهش، قلمرو پژوهش ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ، تکنیک ها و ابزارهای گردآوری داده ها ،روایی ، پایایی ، پرسشنامه ، متغیر های پژوهش و سرانجام روش های آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل ها ،پرداخته خواهد گردید.

[1] – propositions

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد