پایان نامه

پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات …

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

همان گونه که در شکل(1-3) نشان داده شده می باشد، بعد از اظهار مبانی و ادبیات پژوهش، در این فصل به اظهار روش پژوهش پرداخته می گردد. نوع روش پژوهش در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی می باشد و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد. این فصل شامل بخشهای زیر می باشد :

  • تشریح جامعه آماری و نمونه آماری
  • تشریح ابزارها یا مقیاسها
  • اظهار روش ها

2-3 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری شامل خبرگانی از محققان یک سازمان تحقیقاتی می باشد که با موضوعات تحقیقات و مدیریت دانش آشنا باشند که نمونه از بین خبرگان  این جامعه  انتخاب گردید. تعداد نمونه های پژوهش با بهره گیری از فرمول های آماری انتخاب می گردد. فرمول های مختلفی برای نمونه گیری وجود دارند که هرکدام بر اساس نوع کارکرد در تحقیقات مفید هستند. یکی از روش های رایج کرجسی و مورگان می باشد; آن ها جدولی فراهم آوردند که با بهره گیری از آن می توان حجم نمونه را از روی حجم جامعه برآورد نمود. این جدول با بهره گیری از فرمول(1-3) و با در نظر داشتن خطای نمونه گیری 05/0 و سطح اطمینان 95/0 استخراج شده می باشد(کرجسی و مورگان،1996).

فرمول1-3 محاسبه حجم نمونه بر اساس حجم جامعه

در این فرمول:

Z= سطح اطمینان که برابر می باشد با 96/1

P= شانس انتخاب شدن اعضای جامعه آماری که برابر می باشد با 5/0

D= خطای نمونه گیری که برابر می باشد با 05/0

N= حجم کل جامعه آماری که در این پژوهش برابر می باشد با 90 نفر

n = تعداد نمونه

 دراین پژوهش با در نظر داشتن مطالعه های انجام شده تعداد افرادی که دارای شرایط لازم جهت نظر سنجی را داشته

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد