پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

) مهارت پروازی

به مجموعه توانایی­های فرد اطلاق می­گردد و مشتمل بر مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی (تخصصی) می باشد (بختیاری، 1390، 71). این ابعاد در فصل دوم تفصیل ­گردید. مهارت های پروازی نیز در این پژوهش مشمول مهارتهای فنی و ادراکی می باشد که به گونه تخصصی تر می تواند تعریف گردد.

در تعریف عملیاتی مهارت پروازی عبارت می باشد از: توانایی بهره گیری از دانش پروازی در امر هدایت و کنترل یک وسیله پرنده. مقصود از مهارت پروازی مهارتهایی شامل مهارت در انجام پرواز نرمال، مهارت در انجام پرواز تاکتیکی، مهارت در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوی، مهارت در انجام پرواز ناوبری IFRو شبانه، مهارت در انجام پرواز ناوبری VFR، مهارت در انجام پرواز حالات اضطراری و مهارت در تقویت حس پرواز می باشد که در فصل دوم تفصیل شده می باشد.

1-8-3-3) توجه پروازی

توجه نشان­دهنده‏ی اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه‏ی شخصی از شی­ء یا موضوع اجتماعی مورد توجه و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی‏ء می باشد (کریمی،1377). توجه در این معنی یک «مکانیسم پنهانی» می باشد که رفتار را هدایت می‏کند. توجه، نظری می باشد که درمورد افراد، چیزها یا رویدادها ابراز می­گردد و منعکس­کننده نوع احساس فرد درمورد آن می باشد (رابینز، ترجمه پارسائیان، 1376: 45).

در حوزه تخصصی موضوع توجه پروازی عبارت می باشد از: ایجاد باور مثبت کارکنان پروازی نسبت به واقعی بودن پرواز با شبیه ساز در تمام حوزه های پروازی و تغییر رویکرد مدیران و فرماندهان عالی رتبه سازمانی به کاهش هزینه های پروازی می باشد. در فصل گذشته مجموعه این عوامل به مقصود روشن کردن ابعاد توجه پروازی با بهره گیری از پژوهش در کتب تخصصی مرتبط، توزیع فرم و انجام مصاحبه استخراج گردید. مؤلفه های باور نسبت به واقعی بودن پرواز با شبیه ساز، تغییر رویکرد سازمانی به کاهش هزینه های پروازی، قضاوت صحیح در پرواز[1]، علاقه مندی به پرواز و کسب مهارت و دانش بیشتر، اعتماد به نفس در پرواز و تصمیم گیری به موقع در پرواز دربرگیرنده ابعاد تخصصی توجه پروازی هستند. اختصار گویه های عملیاتی مشروحه در جدول زیر قابل نظاره می باشد.

جدول( 1-1) تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد

[1] Judgment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد