پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

4 مقدمه

در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته شده می باشد. در مرحله اول پرسشنامه شماره 1 در اختیار خبرگان گروه اول قرار داده گردید. در این مرحله بعد اعمال نظر خبرگان گروه اول و تصحیح پارامترهای پرسشنامه اولیه، پرسشنامه شماره 2 تدوین شده و در اختیار خبرگان گروه دوم قرار داده گردید.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از خبرگان گروه دوم و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 16 تحلیل داده ها صورت گرفت. در مرحله اول تحلیل، به مقصود استخراج عامل های کلیدی، واکاوی عاملی مورد بهره گیری قرار گرفت. در مرحله دوم تحلیل، جهت رتبه بندی عامل های کلیدی استخراج شده، از آزمون فریدمن بهره گیری گردید.

 

2-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره یک

جهت نظر سنجی در مورد مناسب بودن ابزار اندازه گیری یا همان روایی پرسشنامه، 10 پرسشنامه میان خبرگان گروه اول توزیع گردید. مطالعه پاسخ های دریافت شده حاکی از آن بود که محتوای بعضی سوالات تکراری تشخیص داده گردید که اصلاحات لازم  در این خصوص صورت گرفت. در بعضی موارد پیشنهاد اضافه کردن عامل جدید شده بود که با برررسی های به اقدام آمده، بعضی از این پیشنهادات پذیرفته گردید. بعضی از خبرگان پیشنهاد دادند که هدف اصلی پژوهش در ابتدای پرسشنامه تشریح گردد که این مورد هم به توضیحات اولیه پرسشنامه اضافه گردید. در نهایت، بعضی از خبرگان هم پیشنهاد شفافیت و وضوح بیشتر بعضی از سوالات را مطرح کرده بودند که این مورد نیز مورد توجه واقع گردید و ابهامات سوالات مورد نظر برطرف گردید.

 

3-4 تجزیه و تحلیل پرسشنامه شماره 2

بعد از اینکه پرسشنامه در مرحله قبل مورد تایید قرار گرفت، مرحله دوم نظرسنجی با بهره گیری از پرسشنامه شماره 2 جهت نظرسنجی نهایی در بین کارشناسان و مدیران میانی توزیع گردید. در این مرحله از یک طیف لیکرت بهره گیری شده می باشد که دارای 5 ارزش کیفی شامل فوق العاده مهم، خیلی مهم، مهم، کم اهمیت و فاقد اهمیت می باشد.

در این پرسشنامه از خبرگان گروه دوم خواسته گردید تا با در نظر داشتن عوامل مطرح شده( 34 عامل) نسبت به تعیین اندازه اهمیت هر یک از آن ها در پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی اقدام نمایند.

1-3-4 اطلاعات توصیفی خبرگان گروه دوم

در پرسشنامه دوم از خبرگان درخواست گردید که مشخصات خود را در قالب سه مشخصه اندازه تحصیلات، سابقه خدمت تحقیقاتی و سن در محل مشخص شده علامت گذاری نمایند. این اطلاعات در قالب آمار توصیفی مشخصات خبرگان در نمودارهای(1-4) و (2-4) و (3-4) نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد