پایان نامه

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه عوامل فرهنگی اجتماعی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در …

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش های متعددی برای پژوهش بکار برده می گردد و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های پژوهش ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد . لازم بذکر می باشد این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده روشی علی – مقایسه ای به شمار می رود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد .از نظر هدف می توان روش پژوهش را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی نمود همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد  محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به بیانی دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش  می کند « آن چیز که هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از جایگاه بگیرد و هدف از بهره گیری از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد . ( نادری و نراقی، 47:1364)

انجام پژوهش توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، نظاره ای و پیمایشی تقسیم نمود . در این پژوهش روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد ، لذا آن را می توان در زمره پژوهش های میدانی قرار داد .در این نوع پژوهش به توصیف  و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می گردد و مطالعه های انجام شده  براساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می یرند و این از برتریهای روش پژوهش توصیفی در مطالعات سازمانی می باشد .یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی می باشد که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار می باشد . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، بایستی تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و ارتباط متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره می باشد که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد .( سارو خانی ،447:1386)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد