پایان نامه

دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد:تاثیر نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مراحل تحلیل داده ها

1-6-3 روایی و پایایی پرسشنامه

روایی به این سوال  پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون اگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقتِ داده های حاصل از آن اطمینان داشت . ابزار اندازه گیری ممکن می باشد برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد درحالی که برای سنجش همان خصیصه برروی جامعه دیگر از هیچ اعتباری برخوردار نباشد .

در این پژوهش روایی پرسشنامه  با نظر سنجی از 10 نفر از اعضای هیئت علمی و افراد نظریه پرداز تحقیقاتی- خبرگان گروه اول-  مشخص گردید که تقریبا تمامی شاخص ها مورد تایئد قرارگرفت. البته در بعضی از شاخص ها اصلاحات در نحوه اظهار شاخص در پرسشنامه یا ادغام و یا اضافه کردن چند شاخص پیشنهاد گردید که اصلاحات مورد نظر در پرسشنامه اقدام گردید.

پایایی یک از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری می باشد . مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهند. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن می باشد که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای ثابت آزمودنی ویا ویژگیهای متغییر و موقتی وی را می سنجد. خاطر نشان می گردد که پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیتی دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. روش های تعیین پایائی متنوع اند و فقط آن هایی که در نرم افزار SPSS 16 تصریح شده می باشد شامل 1- روش آلفای کرونباخ[1] 2- روش موازی[2] 3- روش موازی اکید[3] 4- روش گاتمن[4] 5- روش دونیمه کردن[5] می باشد.

برای مطالعه پایایی پرسشنامه های این پژوهش زیرا از روش توجه سنج لیکرت بهره گیری شده می باشد به این نتیجه رسیده ایم که برای بدست آوردن پایایی این آزمون از روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن بهره گیری گردد. روش دونیمه کردن و روش آلفای کرونباخ جزء روش های همبستگی درونی در پایایی یک پرسشنامه می باشد.

روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری مانند پرسشنامه ها یا آزمونهایی  که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود. در این گونه ابزار ، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند . برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ آغاز بایستی واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه- یا زیر آزمون- و واریانس کل را محاسبه نمود. پس با بهره گیری از فرمول(2-3) مقدار ضریب آلفا محاسبه می گردد:

[1] Alpha

[2] Parallel

[3] Strict Parallel

[4] Gattman

[5] Split-Half

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد