پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

برای اینکه بتوان یک سیستم مدیریت دانش مناسب برای سازمان تحقیقات طراحی، پیاده سازی و اجرا نمود، قبل از هر کاری بایستی سازمان های تحقیقاتی را بشناسیم و با شناخت کافی از سازمان، کارکنان و دیگر ارکان آن به این امر بپردازیم. با در نظر داشتن این مهم در این بخش به تعاریف گوناگون سازمان های تحقیقاتی، وجوه فرق این گونه سازمان ها با دیگر سازمان ها و چالش های کاری آن ها پرداخته شده که به تبیین آتی می باشد.

2-1-2  ماهیت پژوهش و سازمان تحقیقاتی

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]، پژوهش و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می گردد، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد(شاهمیرزایی، 1389).

پژوهش در اصطلاح، به علم و فن یا حرفه ای اطلاق می گردد که در اثر آن مجهولاتی در حوزه های علمی، اقتصادی یا اجتماعی روشن و نمایان می گردد. پژوهش را می توان مجموعه فعالیت ها دانست که پژوهشگر با بهره گیری از آنها به واقعیت پی برده و روش های پژوهش ابزارهای دستیابی به این واقعیات اند(عرب مازار و همکاران، 1388).

فعالیت های پژوهش و توسعه سه نوع پژوهش شامل تحقیقات پایه(بنیادی)[2]، تحقیقات کاربردی[3] و تحقیقات توسعه ای را پوشش می دهند.

تحقیقات پایه عبارت می باشد از تحقیقات ابتدایی که برای کسب دانش علمی جدید انجام می گیرد. این نوع تحقیقات، یافته های علمی را در قالب قوانین کلی و با بهره گیری از طرحها و نظریه های تبیینی پایه ریزی می کنند. نتایج تحقیقات پایه ای به گونه کلی دارای ارزش مبادلاتی نیست و معمولاً در نشریات علمی چاپ می گردد یا به نهادها و دانشگاه های متقاضی این نتایج، ارسال می گردد.

تحقیقات کاربردی به مقصود تعیین کاربردهایی در به کارگیری یافته های تحقیقات پایه و یا به مقصود تعیین روش های جدید یا راه های به دست آوردن بعضی هدفهای خاص از پیش تعیین شده و به مقصود حل معضلات معین به اجرا در می آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات توسعه ای به مقصود توسعه تجربی عبارت می باشد از کاربرد دانش به مقصود تولید مواد، ابزار، محصولها، فرایندها، روشها و همچنین تولید و ارائه خدمات جدید و یا خیلی پیشرفته. سهم تحقیقات توسعه ای را می توان در ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت های فناورانه هر کشور سنجید(عرب مازار و همکاران،1388).

[1] OECD

[2] Basic Research

[3] Aplied Research

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد