پایان نامه

پایان نامه ارشد:ارائه آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

شبیه ساز پروازی[1]

شبیه‌ساز پرواز، سیستمی می باشد که برای تقلید رفتار هواگردها به ویژه هواپیما ساخته می گردد. شبیه سازهای پرواز، شبیه بازی­های رایانه ای  بسیار عظیم می باشند. این وسایل برای تربیت آموزش دادن خلبان ها برای پرواز دادن هواپیماهای جدید و تمرین کردن و کسب  مهارت های پروازی در آنها طراحی و ساخته می شوند. تمرین کردن مانورها و تکرار آن روی زمین از آسمان ایمن تر و کم خطرتر می باشد و با شبیه ساز پرواز می توان تجربه واقعی پرواز هواپیما را روی زمین و بدون مصرف سوخت وسایر هزینه ها و خطرات احتمالی یک پرواز حقیقی کسب نمود. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش به مطالعه آموزش شبیه سازی پروازی می­پردازیم، متغیر آموزش در ابعاد این مفهوم نمود پیدا می کند.در این صورت درک درستی از شبیه ساز جهت روشن کردن ابعاد آموزش و طراحی تخصصی پرسشنامه مرتبط ضروری به نظر می­رسد.

1-8-2) آموزش شبیه ساز پروازی

آموزش مجموعه ای از فعالیت های پیوسته و دارای تأثیر متقابل می باشد و آموزشگر به کمک فنون آموزش و وسایل دیداری و شنیداری، نتایج خاص از پژوهش و تجربه ها را در قالب برنامه های آموزشی به فراگیران خود انتقال می دهد.(مفتخر،1375)

کرک پاتریک مدل جامعی از ارزشیابی آموزشی عرضه کرده می باشد که در فصل دوم به صورت کامل اظهار شده می باشد. دو سطح اولیه ارزشیابی مدل کرک پاتریک به سنجش آموزش در درون محیط آموزشی می­پردازد درحالی که دو سطح پایانی مربوط به عملکرد کارکنان می باشد”. (عباسیان ، 1385، ص 55-52). در این پژوهش معیارهای عملکردی را بر مبنای توانمندی کارکنان بنا نهادیم. پس جهت سنجش آموزش، از دو سطح اول این مدل بهره گیری خواهیم نمود.

 

 

شکل(1-2)  سطوح 4گانه ارزشیابی آموزشی مدل کرک پاتریک (عباسیان، 1385، ص 55).

پس متغیر آموزش در این پژوهش شامل واکنش کارکنان پروازی و یادگیری آنان نسبت به آموزش شبیه ساز پروازی خواهد بود.

1-8-3) توانمندسازی کارکنان

از دیدگاه دفت[2] (2000) توانمندسازی یعنی دادن قدرت، آزادی، ‌دانش و مهارت به کارکنان برای تصمیم گیری در کارها به صورت مؤثر.

گنجی و حمزه­ای (1387)، توجه[3] کارکنان را یکی از ابعاد توانمندسازی تعیین کرده­اند. هم چنین در بعد فردی و ویژگیهای حرفه ای کارکنان، توجه در کنار دانش

[1]– Flight Simulator

[2]. Daft

[3]. Attitude

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد