منابع پایان نامه ارشد درمورد کریپتوسپوریدیوز، بیمار، شیر

منابع پایان نامه ارشد درمورد
کریپتوسپوریدیوز، بیمار، شیر No category
منابع پایان نامه ارشد درمورد
کریپتوسپوریدیوز، بیمار، شیر No category

کریپتوسپوریدیوز به عنوان یک عامل مهم اسهال مسافرین بوده که اغلب به صورت عفونتهای مختلف همراه با ژیاردیا ظهور می یابد. اسهال مسافرین اغلب در ارتباط با مسافرت به کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.
د) عفونت های بیمارستانی :
انتقال عفونت از راه بیمار به بیمار و نیز بین بیماران و کارکنان در بیمارستان، مدرکی دال بر انتقال فرد به فرد است.
در دانمارک، در یک بخش بیمارستانی در 18 بیمار مبتلا به ایدز، منشی بخش و یکی از عیادت کنندگان، کریپتوسپوریدیوز ایجاد شده است.
در ایالت متحده، 8 کودک همراه با کارکنان مرکز نگهداری کودکان و اعضای خانواده مبتلا شده اند. در پرتقال 28 کودک و یکی از کارکنان مهدکودک به عفونت مبتلا شده اند.
ه) انتقال جنسی :
در اسپانیا، در سال 1994، طی بررسی آنتروپاتوژن که شامل کریپتوسپوریدیوم پارووم هم بوده است، 9/26 درصد افراد همجنس باز آلوده گزارش شدند و میزان آلودگی در افراد تزریقی 12 درصد بوده است (1994 مورن و همکاران).
انتقال مستقیم ممکن است به هنگام اعمال جنسی که تماس دهانی- مقعدی برقرار می شود نیز اتفاق بیفتد (10).
3-8-1) منابع طبیعی :
الف) انتقال از راه غذا :
کریپتوسپوریدیوز گاهی اوقات در ارتباط با مصرف بعضی از غذاها بوده است. براساس مدارک بیولوژیک از انگلستان به نظر می رسد که مصرف بعضی از غذاها به ویژه سوسیس خام، گوشت و شیر خام وسبزی و همچنین آب میوه عامل خطرساز برای کریپتوسپوریدیوم است (80).
انتقال از طریق تغذیه با شیر (مثلاً پستان آلوده) گوسفند در آلودگی بره ها نقش داشته است (80).

دیدگاهتان را بنویسید