پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی:دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه شبکه نمونه IEEE RTS2 در بازه یک ساعته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این مطالعه دیاگرام شبکه در شکل (2-5) داده شده می باشد. بار هر باس در هر دو بخش شبکه همانند جدول (2-3) خواهد بود. با در نظر داشتن اندازه بار ذکر گردیده، وضعیت قرارگیری واحدها نیز در جدول (2-4) آورده شده می باشد؛ در این شبیه­سازی 6 حادثه به عنوان حوادث وخیم انتخاب شده بوسیله برنامه انتخاب حوادث در نظر گرفته شده می باشد (حوادث در نظر گرفته شده در اینجا شامل همان حوادث مطالعه اول برای هریک از بخش­های شبکه RTS2 می باشد). با در نظر داشتن مشخصات خطوط، ترانسفورماتورها و واحدهای شبکه که در مرجع [51] اظهار شده­اند، با اجرای برنامه امنیتی بکارگیری واحدها، یک بار با فرمولاسیون متداول و بار دیگر با بکارگیری فرمولاسیون پیشنهادی، نتایج در جداول (2-17) تا (2-19) آورده شده می باشد. جدول (2-17) نشان می‏دهد در اجرای برنامه با فرمولاسیون پیشنهادی و متداول، هزینه با دقت خوبی برابر می باشد در حالیکه مدت زمان اجرای برنامه با روش پیشنهادی تقریباً یک دهم روش متداول می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word