پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-پایان نامه ارشد برق

تکه هایی از این پایان نامه :

قیود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل

در این بخش قیود شامل قید تأمین توان و قیود مربوط به حد توان عبوری از خطوط و ترانسفورماتورها بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل می­باشند. دسته اول (قیود تأمین توان بعد از وقوع هر یک از حوادث) در مسئله اصلی در نظر گرفته می­شوند. این قیود در (2-5) مدل شده­اند. قیود دسته دوم همانند عملکرد عادی مدل می­شوند با این تفاوت که انواع رزروها نیز برای تأمین این قیود لحاظ می­گردند (2-15).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط (2-15) نشان می­دهد که لازم می باشد به ازای هر یک از حوادث محتملی، برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در هر باس یک متغیر در نظر گرفته گردد. در ارتباط (2-15)  و تعاریفی مشابه  و  در روابط (2-13) و (2-14) دارند با این تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده می باشد. عملگر  عناصر متناظر دو ماتریس را در یکدیگر ضرب می‏کند.

ارتباط (2-16) نشان می­دهد که مقدار رزروی که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی می­گردد از اندازه رزروهای مورد نیاز از این نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر یک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word