پایان نامه های ارشد

شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال :پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه :

1-2-1- مواد ENG

 

سیم های باریک فلزی یکی از اولین ساختارهایی هستند که ضریب گذردهی الکتریکی آن ها در یک باند فرکانسی منحصر به فرد منفی می باشد.همانطور که در شکل 1-7 نشان داده شده می باشد ( .(Jaksic et al., 2006

این ساختار که شامل سیم های فلزی باریک و بلند موازی می باشد و در یک محیط دی الکتریک قرار گرفته می باشد، آغاز توسط Pendry ارائه گردید( .(Pendry et al., 1998

 

شکل 1-7 :  سیم های باریک فلزی با خاصیت ضریب گذردهی

الکتریکی منفی( .(Pendry et al., 1998

 

هوا در این شکل که نمایی از اولین نمونه سیم های باریک فلزی می باشد به عنوان دی الکتریک به کار گرفته شده می باشد، طول سلول واحد[1] (a) از شعاع یک سیم باریک (r) بسیار کوچک تر می باشد،به همین دلیل می توان این محیط را به صورت یک محیط همگن در نظر گرفت. فرکانس پلاسما وضریب گذردهی الکتریکی موثر از روابط (3-1) و (4-1) محاسبه می شوند.

(1-3)

در ارتباط فوق پارامترها به صورت زیر تعریف می شوند:

  • pω فرکانس پلاسما
  • a طول سلول واحد
  • r شعاع سیم
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • c سرعت نور در فضای آزاد

[1] Unit Cell

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word