پایان نامه های ارشد

مقاله شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال -پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

2-3-2- کابل هم محور

 

بهره گیری ار کابل هم محور یکی از روش های رایج تغذیه آنتن میکرو استریپ می باشد. همانطور که در شکل 2-4 نظاره می گردد، هادی درونی کابل هم محور از درون دی الکتریک عبور کرده و در پچ لحیم می گردد. هادی خارجی به صفحه زمین متصل می گردد.

شکل 2-4 : تغذیه به روش کابل هم محور ( .(Garg et al., 2001

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مزیت این روش این می باشد که تغذیه می تواند جهت تطبیق امپدانس به هر نقطه پچ متصل گردد. از مزایای دیگر این روش این می باشد که به سهولت ساخته می گردد و تشعشع اضافی آن در ناحیه تغذیه بسیار کم می باشد. اما مشکل این روش این می باشد که پهنای باند باریک ایجاد می کند و مدل سازی آن برای زیر لایه با ضخامت زیاد، مشکل می باشد(  .(Balanis, 1997همچنین برای زیر لایه های با ضخامت بالا، افزایش طول کابل باعث می گردد تا کابل مانند سلف اقدام کند و تطبیق امپدانس سخت و پیچیده می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word