پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه در مورد روش ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی دﺳﺘﻪ ذرات

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مرزهای ضعیف

برای پرهیز از ابهام به جای اصطلاح لبه از مرز شی بهره گیری می­کنیم. بر عکس روش­های رشد ناحیه، الگوریتم پیمایشگر تصادفی قادر به تشخیص مرزهای ضعیف شی مورد مطالعه هستند. این رفتار در شکل 3-6 تبیین داده شده می باشد. در یک شبکه[1] با چهار اتصال فرض کنید پیمایشگر آغاز از مرکز چهار فلش در شکل 3-6 حرکت می­کند. این پیمایشگر توسط سه حرکت به یک سمت مرز می­رود و با حرکت چهارم از مرز عبور می­کند. با در نظر داشتن اینکه احتمال رسیدن از هر یک از نقاط در طرف دیگر مرز به نقطه یک زیاد می باشد پس این پیمایشگر به احتمال زیاد به نقطه یک می­رسد. به دلیل مشابه احتمال اینکه پیمایشگر از نقاط در سمت دیگر مرز ضعیف حرکت کند و به نقطه دو برسد زیاد می باشد. در نتیجه پیمایشگر سمت فلش­ها نقطه اول را پیدا می­کند و پیمایشگر در سمت دیگر مرز به نقطه دوم می­رسد. از دید مداری اگرچه مقاومت در مرزهای ضعیف پایین می باشد تقریبا کلیه جریان­ها از یک نقطه به نقطه دیگر بایستی ازمرز عبور­کنند که باعث افت شدید ولتاژ در مقاومت می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Lattice

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word