پایان نامه های ارشد

تحقیق دانلود پایان نامه در مورد استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

3-5-1-  اثر داپلر[1] معکوس

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هنگامی که دریافت کننده متحرک، تشعشعی را از یک منبع در محیط یکنواخت دریافت می نماید، شناسایی فرکانس تشعشع بستگی به سرعت فرستنده و گیرنده دارد. این عملکرد، اثر داپلر نامیده می شوند. این اثر در محیط راست گرد که دارای ضریب شکست مثبت می باشد، در بسیاری از کتب نظاره می گردد. در این حالت، اگر دریافت کننده به سمت منبع حرکت نماید، جبهه موج و گیرنده در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند. پس، فرکانس دیده شده توسط گیرنده،  بزرگتر از فرکانس اصلی می باشد. اگر محیط چپ گرد باشد، موج به صورت بازگشتی انتشار می یابد، در این صورت جبهه موج در جهت منبع حرکت می نماید و فرکانس دریافت شده در گیرنده از فرکانس محاسبه شده، کوچک تر می باشد.

انتقال فرکانسی تصریح شده در بخش قبل، به صورت زیر محاسبه می گردد.

(3-22)

در ارتباط فوق ، فرکانس تشعشعی می باشد که توسط منبع ارسال شده،  سرعت حرکت گیرنده به سمت منبع  و  سرعت فاز در محیط می باشد . علامت مثبت و منفی به ترتیب برای محیط راست گرد و چپ گرد بهره گیری می گردد. ارتباط فوق را می توان به صورت زیر بازنویسی نمود.(Collin, 1990)

(3-23)

در این ارتباط  ضریب شکست محیط و  سرعت نور در فضای آزاد می باشد. در محیط چپ گرد، با حرکت گیرنده به سمت منبع، انتقال فرکانسی منفی می گردد. با در نظر داشتن این که در محیط چپ گرد ارتباط  مستقر می باشد، پس انتقال فرکانسی منفی، با افزایش اندازه عدد موج نتیجه می گردد.

[1] Doppler

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word