پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی دانلود پایان نامه :تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از …

تکه هایی از این پایان نامه :

1-4-  اهداف پروژه

 

معرفی آنتن میکرواستریپ شامل مزایا و معایب ، روش های مختلف تغذیه و روش های تحلیل آن می باشد، در فصل دوم ارائه می گردد. همچنین این فصل شامل تعیین پارامتر های آنتن میکرواستریپ مستطیلی  و تئوری تشعشع می باشد.

در فصل سوم چند نمونه از فراموادی که به عنوان رو لایه قرار گرفته اند، ارائه و بهبود پارامترهای آنتن مطالعه خواهد گردید.

فصل چهارم به مطالعه روش های مختلف استخراج ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی می پردازد و مزایا و معایب هر روش ذکر خواهد گردید.

در فصل پنجم از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات جهت یافتن بهترین مکان کابل هم محور و اصلاح سلول واحد فرامواد بهره گیری می گردد و به صورت کامل در این زمینه و شیوه عملکرد این الگوریتم بحث خواهد گردید.

در فصل ششم سلول واحد فرامواد جدید ارائه می گردد و با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات بهینه شده و آنتن میکرواستریپ طراحی خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل هفتم آنتن میکرواستریپ پچ مستطیلی به همراه رولایه شبیه سازی شده و پارامترهای آنتن تعیین می گردد و در نهایت نتایج شبیه سازی با آنتن ساخته شده مقایسه خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word