پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته می باشد. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در مسئله­ها لحاظ شده می باشد. در این فصل نیز برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX بهره گیری شده می باشد. همانطور که در بخش قبل اظهار گردید تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای باد و خروج ها با در نظر داشتن دقت 10% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته 58 سناریو بدست آمده می باشد. در جدول (3-1) هزینه های انرژی و رزرو به ازای نصب نیروگاه در باس­های مختلف آورده شده می باشد. همانطور که نظاره می­گردد در ازای حضور نیروگاه بادی در باس های مختلف، هزینه­های مشارکت واحدهای متفاوتی در ازای سناریوهای باد و خروج­های یکسان بدست می­آید. همین امر باعث می­گردد به اهمیت جایابی واحدهای بادی بیش از پیش پی برده گردد، که موجب حفظ سرمایه بسیاری در بلند مدت می­گردد.

جدول (3-1): هزینه­ های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i

زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i   زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i
67.1 1074588 13   65.8 1053033 1
67.4 1077557 14   64.2 1053170 2
67.7 1126375 15   66.7 1049335 3
66.8 1148209 16   64.2 1054067 4
66.7 1134247 17   64.3 1054746 5
66.6 1134514 18   65.5 1056347 6
66.7 1131607 19   65.6 1110904 7
66.5 1118478 20   65.4 1055995 8
66.4 1129668 21
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید