پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-1-  محاسبه ضرایب انتقال و انعکاس در وجه مشترک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ضرایب انتقال و انعکاس در مرز بین محیط دلخواه و محیط چپ گرد با بهره گیری از روش های استاندارد الکترومغناطیسی محاسبه می گردد(Belov et al., 2006). در این روش، امواج صفحه ای در دو طرف یک مرز صفحه ای، به صورت امواج مثبت و منفی تجزیه می شوند. در این حالت، بردار موج موازی سطح قرار دارد. در شکل 3-7 نمای کلی از میدان ها در دو محیط راست گرد و چپ گرد نظاره می گردد.

میدان الکتریکی به صورت ارتباط زیر محاسبه می گردد.

(3-25)

در ارتباط فوق  محیط راست گرد و  محیط چپ گرد را نشان می دهد. موج مثبت به صورت موجی تعریف می گردد که حامل انرژی در جهت محور مثبت عمود بر سطح می باشد. میدان الکتریکی را می توان صورت زیر بازنویسی نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word