پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق روش های تحلیل آنتن میکرو استریپ

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 SRR

در این بخش پارامترهای محیطی SRR استخراج می شوند. استخراج قسمت حقیقی امپدانس موج با بهره گیری از روش های Smith و Ziolkowski به ترتیب در اشکال 4-3 و 4-4 نشان داده شده می باشد. در روش Smith امپدانس به صورت ناپیوسته به دست می آید اما با بهره گیری ازروش Ziolkowski قسمت حقیقی امپدانس موج  به صورت پیوسته نظاره می گردد. همانطور که در شکل 4-5 مشخص می باشد، روش Smith در زمینه دست یابی به قسمت حقیقی ضریب شکست سخت و پیچیده می گردد و تعیین مقدار صحیح بسیار مشکل می باشد. در مقایسه با روش Smith، روش Ziolkowski پاسخ مناسبی ارائه می دهد و ابهامات در زمینه تعیین قسمت حقیقی ضریب را رفع می نماید. (Wakatsuchi, 2011)

در شکل 4-6 قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل مشخص می باشد در بازه فرکانسی که قسمت حقیقی ضریب شکست منفی می باشد، قسمت حقیقی ضریب نفوذ پذیری مغناطیسی نیز منفی می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word