پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم پیمایش تصادفی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه تکنیکی

 

برای ارزیابی صحت روش ارائه شده آنرا بر روی داده­های بالینی اعمال کرده که متشکل از 58 تصویر MR متوالی و در هر تصویر 15 تا 20 سیکل میوکارد و در هر سیکل 10 تا 14 اسلایس در هر فریم می­باشد.

در کل 8786 تصویر دو بعدی بخش­بندی شدند و نتایج حاصل از این بخش­بندی با بخش­بندی که توسط شخص خبره بصورت دستی انجام شده بود مقایسه گردید. مرزهای بطن راست و چپ توسط شخص خبره ترسیم شده­اند و به عنوان کف اطمینان[1] برای اعتبار­سنجی و اندازه صحت الگوریتم بهره گیری شده می باشد.

شکل 4-4. نتایج حاصل از بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی توسط فرد متخصص، خطوط قرمز رنگ بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی خطوط سبز رنگ

 

کارایی روش ارائه شده از لحاظ کیفی با بخش­بندی دستی توسط شخص خبره در شکل 4-4 مقایسه شده می باشد. مرزهای استخراج شده با رنگ قرمز در شکل مشخص شده اند و کانتورهای سبز رنگ بخش­بندی توسط شخص خبره می باشد. چیزی که از این تصاویر به وضوح قابل رویت می باشد اینکه بردارهای استخراج شده توسط شخص خبره و روش ارائه شده بسیار نزدیک و در خیلی از نقاط کاملا بر روی هم قرار دارند.

به مقصود تائید کمی اعتبار روش ارائه شده، ما از Dice و معیارهای تشابه برای مقایسه نتایج بدست آمده از تقسیم­بندی الگوریتم و کف اطمینان بهره گیری کردیم. از ضریب Dice ، که در معادله (5-3-1) آمده می باشد، که بطور گسترده­ای برای تعیین مقدار خطا تقسیم­بندی بهره گیری می­گردد اما این معیار توصیف دقیقی از خطا را به ما نمی­دهد؛ به عنوان مثال، دو اشیاء هندسی مختلف ممکن می باشد مقدار Dice مشابه داشته باشد اما شکل هندسی آن­ها متفاوت باشد. بنا­بر­این علاوه بر ضریب Dice محاسبه تشابه بین دو شکل بخش­بندی شده بر اساس بردار طبیعی در نقاط مرزی بایستی حساب گردد.

[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word