هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز.
P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS
3-3-?- آنزیم لاکتات دهیدروژناز بر حسب واحد در لیتر دربافت کبد
نمودار شماره 3-11- مشخص می کند که میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FSکاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-11- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر(unit/liter) در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?- مقایسه یافته های سرمی 3-?-1- آنزیم آلانین آمینوترانسفراز بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که مقدار آنزیم آلانین آمینوترانسفراز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.05). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 1? روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. * P?0.05 در مقایسه با گروه Sham، ¤P?0.05 در مقایسه با گروه Sham + DMSO، †P?0.05 در مقایسه با گروه Sham + Q و # P?0.05 در مقایسه با گروه FS 3-?-?- آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز بر حسب واحد در لیتردر سرم نمودار شماره 3-13- مشخص می کند که مقدار آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار ?-13- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?-3- آنزیم آلکالین فسفاتاز بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که میزان آنزیم آلکالین فسفاتاز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS 3-?-?- آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم بر حسب واحد در لیتر در سرم نمودار شماره 3-1?- مشخص می کند که میزان آنزیم لاکتات دهیدروژناز در گروه های FS و FS+Q در مقایسه با مقادیر آن در گروه های Sham، Sham+DMSO و Sham+Q، که با هم برابر بودند، افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.001). در حالیکه مقدار آنزیم در گروه FS+Q نسبت به مقدار آن در گروه FS کاهش معنی داری یافت (P<0.001). نمودار 3-1?- مقایسه مقادیر فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز به صورت میانگین ± خطای معیار و بر حسب واحد در لیتر در گروه دریافت کننده سولفات آهن (FS) به میزان 30 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن به مدت 14 روز و گروه های دریافت کننده کوئرستین (Sham+Q ، FS+Q) به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 50 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن در یک میلی لیتر حلال (دی متیل سولفوکسید) در هر روز به مدت 11 روز و گروه دریافت کننده حلال در گروه Sham+DMSO به صورت تزریق درون صفاقی به میزان 1میلی لیتر در هر روز به مدت 14 روز. P?0.001*** در مقایسه با گروه Sham، P?0.001¤¤¤ در مقایسه با گروه Sham + DMSO، P?0.001††† در مقایسه با گروه Sham + Q و P?0.001### در مقایسه با گروه FS

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله درموردمواد غذایی، نفوذپذیری

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید