پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع …

تکه هایی از این پایان نامه :

 -4-1-1امواج هدایت شونده[1]

در آنتن میکرواستریپ یک لایه فلز در قسمت فوقانی رولایه قرار می گیرد که سبب بهبود عملکرد آنتن می گردد و یک مرز انعکاس جدید ایجاد می نماید. این امواج تنها در بعضی از زوایای خاص از موج برخوردی موجود هستند و مد های  هدایت موج گسسته  آنتن ها و مدارات را فراهم می نمایند و میدان الکترومغناطیسی بیشتر در ناحیه تحتانی هادی فوقانی متمرکز می گردد Lee et al , 1997)).

1-1-5- مشخصات آنتن میکرو استریپ

هر آنتنی دارای مشخصات متفاوتی می باشد که با در نظر داشتن نوع کاربرد، ویژگی مورد نظر بایستی تعیین گردد با در نظر داشتن آن در جهت بهبود پارامتر مورد نظر کوشش گردد.

این مشخصات عبارتند از:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word