پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این بخش همانند فصل2 می­باشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ می­گردد و به صورت روابط (3-6) و (3-7) نمایش داده می­شوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اینکه شبکه به سلامت حوادث هر سناریو را پشت سر بگذارد، باس­های شبکه به دو نوع تقسیم می­شوند. به این شکل که در باس­های نوع اول افزایش تولید یا کاهش مصرف، بهره­بردار را در جلوگیری از دست دادن بار کمک می­کند. برعکس کاهش تولید و یا افزایش مصرف در بعضی باس­های دیگر (باس­های نوع دوم) برای سپری کردن این حادثه مفید خواهد بود. در این بخش از روشی بهره گیری می­گردد که نوع باس­ها را بعد از وقوع هر سناریو حوادث تعیین می­کند. همانطور که اظهار گردید انجام این زیربرنامه سبب می­گردد که شبکه به نحوی مدل گردد که با تعداد قیود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگیری واحدها را با لحاظ کردن قیود امنیتی بدست آورد.

در این زیربرنامه در هر یک از بازه­های زمانی موردنظر تابع هدف بصورت  ارتباط (3-6) در نظر گرفته می­گردد و به ازای هر باس دو نوع متغیر تعریف شده می باشد. متغیر اول اندازه از دست دادن بار و متغیر دوم اندازه از دست رفتن تولید بعد از وقوع هر سناریو می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word