پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه ارشد برق در مورد ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه

عنوان کامل پایان نامه : تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات

تکه هایی از این پایان نامه :

ساختار الگوریتم تجمع ذرات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ساختار این الگوریتم که در حوزه الکترومغناطیس بهره گیری می گردد، بسیار مشابه روش تبیین داده شده در بخش قبل می باشد. در این بخش ساختار کلی این الگوریتم به صورت کامل ارائه می گردد. به گونه کلی این ساختار دارای اصول اساسی می باشد که به صورت زیر تعریف می شوند.

در جدول زیر پارامترهای این الگوریتم به صورت اختصار تعریف شده اند و در ادامه به صورت کامل به تعریف پارامترهای تشکیل دهنده این الگوریتم می پردازد.

جدول 5-1: تعریف پارامترهای الگوریتم تجمع بهینه سازی ذرات

 

پارامترهای ساختار الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات تعاریف
ذره یا عامل هر عضو منحصر بفرد در کل گروه می باشد
مکان مختصات N بعدی هر ذره در فضای مسئله می باشد
گروه مجموعه ای از تمامی ذرات می باشد
شایستگی عددی می باشد که اندازه تطبیق با هدف را نشان می دهد
بهترین مکان هر ذره بهترین مکانی که بیشترین تطبیق را با تابع شایستگی دارد و هر ذره به آن دست یافته می باشد.
بهترین مکان گروه بهترین مکانی که بیشترین تطبیق با تابع شایستگی دارد و کل گروه به آن دست یافته می باشد.
بیشینه سرعت بیشترین سرعتی که هر ذره می تواند حرکت نماید

 

  • ذرات: هر عضو گروه که در بخش قبل به عنوان زنبور عسل تعریف شده بودند. عملکرد ذرات به این شکل می باشد که سرعت خود را بر اساس بهترین مکان شخصی و کل گروه تنظیم می نماید و همواره در جستجوی یافتن بهترین مکان می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word