پایان نامه های ارشد

مقاله دانلود پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 وزن یال­ها

تبیین کامل الگوریتم را با توصیف دقیق گراف آغاز می­کنیم. گراف شامل رئوس و یالهاست بطوریکه هر یال به دو راس متصل می باشد. در گراف وزن­دار هر یال دارای وزنی مشخص می­باشد. درجه هر راس برابر مجموع وزن یال­های متصل به آن راس می­باشد. وزن کلیه یال­ها در گراف مورد نظر مثبت می باشد. همچنین گراف متصل و یال­ها بدون جهت هستند.

برای نمایش تصویر توسط پیمایش­گر تصادفی بایستی تابعی تعریف کنیم که تغییر مقادیر پیکسل­ها در تصویر را با وزن یال­ها مرتبط سازد. بهره گیری از این نوع توابع از ویژگی­های الگوریتم­های مبتنی بر گراف می باشد. در الگوریتم پیمایشگر تصادفی از وزن گوسی بهره گیری شده می باشد.

( 3-3)

 

که gi مقدار پیکسل در پیکسل i را مشخص می­کند. مقدار β تنها پارامتر آزاد الگوریتم را مشخص می­کند. بهتر می باشد که معادله بالا قبل از بهره گیری نرمال­سازی گردد. همچنین این معادله می­تواند به مقصود بهره گیری از اطلاعات بافت، ضرایب فیلتر و مشخصه­های تصویر ویرایش گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word