پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه :ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش­های مبتنی بر طبقه­بندی پیکسل

در بخش­بندی تصاویر پزشکی، طبقه­بندی پیکسل بیشتر هنگامی بهره گیری می­گردد که تصاویر متعدد از یک موضع یکسان در دسترس هستند. هر همسایگی با چندین ویژگی تکمیلی توصیف می­گردد. تصویر به ناحیه یا کلاس­هایی تقسیم می­گردد که حاوی پیکسل­هایی می باشد که ارزش­های عددی نزدیکی دارند. ویژگی­ها معمولاً ارزش­های عددی سطوح خاکستری بوده و بخش­بندی اغلب با بهره گیری از تکنیک­های استاندارد که   GMM[36] و خوشه­بندی[1] هستند انجام می­گردد. در طی پردازش بخش­بندی، روش­ها فرض­هایی در ارتباط با جایگاه حفره، بمنظور جبران فقدان اطلاعات فضایی بهره گیری می­کنند. همچون روش­های مبتنی بر تصویر، هر دو سطح کانتور بطور جداگانه پردازش می­شوند.

 

اصول GMM، منطبق کردن هیستوگرام تصویر با ترکیبی از گوسین­ها با بهره گیری از الگوریتم EM می­باشد [37]. تعداد گوسین­ها که با تعداد حالات هسیتوگرام منطبق می باشد، بایستی در آغاز متناسب گردد. معمولاً بین 2 تا 5 حالات متناسب انتخاب می­شوند. اثر نسبی حجم می­تواند مسئول افزایش گوسین­ها و معرف حجم نسبی بین میوکاردیوم و خون، میوکاردیوم و هوا باشد. الگوریم EM با بهره گیری از گام اولیه مکان­یابی قلب با بهره گیری از اطلس آغاز می­گردد. نتایج بخش­بندی EM می­تواند در ماتریس پویا قرار گیرد [38]. رویکرد خوشه­بندی شامل جمع آوری اطلاعات در خوشه­ها در یک موضع می باشد. خوشه­بندی می­تواند با الگوریتم میانگین k-mean)- (k انجام گردد. پس از بدست آوردن ناحیه­های خوشه­ای جداگانه، حفره بطن چپ یا محاسبه فاصله حلقه محاسبه می­گردد [39].

[1] -Clustering

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word