پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین عوامل موقعیتی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر …

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل اجتماعی

رفتار مصرف کننده تحت تأثیر عوامل اجتماعی نیز قرار می گیرد. این عوامل اجتماعی از گروههای کوچک، افراد خانواده و جایگاه و تأثیر اجتماعی مصرف کننده تشکیل می شوند. شرکتها بایستی هنگام تدوین خطی مشی‌های بازاریابی خود این عوامل را دقیقاً مد نظر قرار دهند، زیر این عوامل بر واکنشهای مصرف کننده شدیداً تأثیر می گذارند.

الف. گروهها:

رفتار یک فرد تحت تأثیر گروههای کوچک بسیاری قرار می گیرد. مانند این گروهها می توان از خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران نام برد.

ب.گروههای مرجع:

گروههایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن به رفتار و عقاید یک شخص مؤثرند. بازاریابان کوشش می کنند گروههای مرجع بازارهای هدف خود را بشناسند.

گروه به گونه کلی به دو یا چند شخص که هنجارها- ارزش ها یا اعتقادات مشترک داشته و روابط بین آنها چه صریح و چه ضمن تعریف شده می باشد اطلاق می گردد. .(روستا و همکاران:1385،289)

رفتار افراد گروه با یکدیگر وابسته می باشد گروهها یکی از عوامل مؤثّر بر اجتماعی شدن و یادگیری مصرف کننده

هستند پس درک چگونگی عملکرد در گروه جهتاستنباط مصرف کننده ضروری می باشد. گروه مرجع گروهی می باشد که دیدگاهها یا ارزش های آن توسّط یک فرد به عنوان مبنایی برای رفتار مورد بهره گیری قرار می گیرد.

پس گروه مرجع گروهی می باشد که افراد آن را به عنوان راهنمایی برای رفتارش در شرایط خاصی بر می گزیند. هنگامی که فردی فعّالانه در گروه خاص عضو باشد آن گروه در واقع برایش گروه مرجع خواهد بود یک فرد ممکن می باشد به گونه همزمان به گروههای زیادی تعلّق داشته باشد امّا در هر جایگاه خاصی تنها یک گروه به عنوان گروه مرجع برای وی اقدام خواهد نمود. گروهها را می توان با توجّه به متغیرهای چند گانه ای طبقه بندی نمود عموماً سه معیار طبقه بندی خاص در اینزمینه مورد بهره گیری قرار می گیرند: عضو- نوع تماس و جذابیت.(موون165:1388)

عضو یک معیار دو گانه می باشد یک فرد یا عضویت گروه هست یا نیست. درجه تماس به اندازه ارتباط و تماس بین شخصی اعضای گروه با یکدیگر اطلاق می گردد. جذابیت به مطلوب بودن عضویت در یک گروه خاص برای مشخّص اطلاق می گردد و دامنه از منحنی تا بحث در بر می گیرد.

گروههای مرجع سه نوع تأثیر بر افراد می گذارند این سه نوع عبارتنداز: تأثیرات اطلاعاتی تأثیرات تجویزی و تأثیرات شناسایی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد