پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه بررسی نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 

6-1 سوالات پژوهش

بطور کلی مهم ترین سوالات پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی کدامند؟
  2. کدام یک از عوامل تأثیر مهمتری در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی دارد؟

 

7-1 تعرف واژگان کلیدی

        دانش: از دیدگاه ماراکاس[1] (1999) “دانش” معنا یا مفهومی می باشد که از فکر پدید آمده و بدون آن، “اطلاعات” یا “داده” تلقی می گردد.

        مدیریت دانش: گاندی[2](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی متناسب برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.

        پژوهش و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[3]، پژوهش و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می گردد، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.

8-1 روش پژوهش

         روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده می باشد و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در

[1] Marakas

[2] Gandhi

[3] OECD

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد