پایان نامه

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

        مدیریت دانش: گاندی[1](2004) در تعریفی ساده و نسبتاً جامع، مدیریت دانش را کوششی متناسب برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری می داند.

        پژوهش و توسعه: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[2]، پژوهش و توسعه را این چنین تعریف می کند کار خلاقی که بر پایه ای نظام یافته انجام می گردد، تا گنجینـه دانش علمی و فنی حاصل از آن، به‌منظـور ابداع کاربـردهای جـدید، مورد بهــره برداری قرار بگیرد.

8-1 روش پژوهش

روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای شروع شده می باشد و سپس با مصاحبه از خبرگان و تهیه و توزیع پرسش نامه متعدد بین آن ها در چند مرحله و در نهایت با تجزیه و تحلیل آن ها و نتیجه گیری، پژوهش به پایان رسیده می باشد.

9-1 قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی و سازمانی پژوهش به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو موضوعی: این پژوهش در حوزه مدیریت دانش قرار دارد.

قلمرو زمانی: این پژوهش در خلال سال های 1389 تا 1390 انجام پذیرفته می باشد.

قلمرو مکانی-سازمانی: این پژوهش در یکی از سازمان های تحقیقاتی دفاعی مستقر در تهران انجام شده می باشد.

 

10-1  محدودیت های پژوهش

در این پژوهش با بعضی از محدودیت ها مواجه شده ایم که به تبیین زیر می باشد:

  1. اندازه شناخت کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور از مدیریت دانش
  2. آشنایی کم محققین سازمان تحقیقاتی مزبور با فلسفه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی
  3. دشواری دستیابی به مدیران ارشد سازمان تحقیقات
  4. الزام رعایت ملاحظات امنیتی-حفاظتی در فرآیند مصاحبه ها، توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها

[1] Gandhi

[2] OECD

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد