پایان نامه

دانلود پایان نامه بررسی آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه ها و مدل پژوهش

  • فرضیه اصلی:

آموزش شبیه ساز پروازی، تأثیر معناداری بر توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا دارد.

  • فرضیه های فرعی:
  • آموزش شبیه ساز پروازی تأثیر معناداری بر دانش کارکنان پروازی دارد.
  • آموزش شبیه ساز پروازی تأثیر معناداری بر مهارت کارکنان پروازی دارد.
  • آموزش شبیه ساز پروازی تآثیر معناداری بر توجه کارکنان پروازی دارد.

 

در این پژوهش به مطالعه تأثیر متغیر آموزش به گونه عام و آموزش شبیه ساز پروازی به گونه خاص، به عنوان متغیر مستقل، بر عوامل توانمندساز کارکنان هوا ناجا، به عنوان متغیر وابسته پرداخته می­گردد. عوامل توانمندساز شامل سه زیر متغیر دانش، مهارت و توجه می­باشند.

شکل 1-1 : مدل پژوهش

 

1-7) قلمروزمانی، قلمرو مکانی و موضوع پژوهش:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) قلمرو مکانی پژوهش: قلمرو مکانی این مطالعه کارکنان پروازی ناجا، مستقر در هواپیمایی ناجا می­باشد.

ب) قلمرو زمانی پژوهش: در این مطالعه از داده­ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نیمه اول سال 92 بهره گیری می گردد.

ج) موضوع پژوهش: در این پژوهش به مطالعه تأثیر متغیر آموزش به گونه عام و آموزش شبیه ساز پروازی به گونه خاص، به عنوان متغیر مستقل، بر عوامل توانمندساز کارکنان هوا ناجا، به عنوان  متغیر وابسته پرداخته می­گردد. عوامل توانمندساز شامل سه زیر متغیر دانش، مهارت و توجه می­باشند.

 

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-8-1) شبیه ساز پروازی[1]

شبیه‌ساز پرواز، سیستمی می باشد که برای تقلید رفتار هواگردها به ویژه هواپیما ساخته می گردد. شبیه سازهای پرواز، شبیه بازی­های رایانه ای  بسیار عظیم می باشند. این وسایل برای تربیت آموزش دادن خلبان ها برای پرواز دادن هواپیماهای جدید و تمرین کردن و کسب  مهارت های پروازی در آنها طراحی و ساخته می شوند.

[1]– Flight Simulator

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد