پایان نامه های ارشد

مقاله تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات :پایان نامه …

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

-2-1فرامواد

 

نظریه فرامواد به سال 1976 باز می گردد هنگامی که Veselago انتشار موج صفحه ای الکترومغناطیسی را به صورت تئوری در یک محیط بدون تلفات با ضریب گذردهی الکتریکی[1] و نفوذ پذیری مغناطیسی [2] که در یک فرکانس مشخص به گونه همزمان منفی می گردد، مطالعه نمود Veselago ,1968; Lu et al.,  2005)) .

این مواد دارای ساختار متناوب هستند و اجزای تشکیل دهنده آن ها معمولا بسیار کوچک تر از اندازه طول موج می باشد،پس می توان آن ها را به صورت مواد همگن در نظر گرفت . مواد چپ گرد از سلول های واحد کوچکی تشکیل شده اند که در مقایسه با طول موج فضای آزاد بسیار کوچک هستند.معمولا ابعاد این سلول ها در حدود 4/1 طول موج می باشد .

جهت تبیین در زمینه فرامواد که آن ها را مواد چپ گرد [3]  نیز می نامند. آغاز مواد راست گرد [4]  را مطالعه می نمائیم. به گونه کلی مواد دارای دو پارامتر هستند، ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی چگونگی عملکرد در حضور تشعشع الکترو مغناطیسی مانند امواج رادیویی، مایکرویو و نور را تعیین می نماید.

مواد راست گرد ، موادی هستند که ضریب گذردهی الکتریکی و نفوذ پذیری مغناطیسی آن ها همزمان مثبت می باشد. همچنین ، آن ها را مواد مثبت مضاعف[5] می نامند مواد طبیعی به گونه عموم مواد راست گرد هستند(Lu et al.,  2005). همانطور که در شکل 1-4 مشخص می باشد در این مواد انتشار موج  در جهت بردار پوئین تینگ [6] که از ارتباط (1-1) به دست می آید، می باشد و تغییرات فاز توسط ثابت انتشار از ارتباط (1-2)  در همان جهت به دست می آید.(Krowne , 2004;Limaye, 2006)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word