جدیدترن مطالب :

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نکاتی کلی در اداره انضباط

نکاتی  کلی در اداره انضباط مدیریت منابع انسانی باید با اگاهی ،زمان مناسب را جهت بکارگیری مفاهیم انضباطی در سازمان شناسایی نموده  و متناسب انرا اریه دهد.(سیدجوادین،1387،ص 383) مدیران منابع انسانی باید آگاه باشند که بیشتر بخوانید...

آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف توزیع

تعریف توزیع توزیع یعنی رساندن محصول موردنظرمشتری درزمان مطلوب به مکان موردنظر.درمبحث توزیع به دوموضوع بایدتوجه شود:1 (مدیریت کانالهای توزیع 2 (امکانات وتسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی . مدیریت کانال توزیع : سیستم بازاریابی عبارت بیشتر بخوانید...